תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים

בתוך חודשיים מתחילת לימודיך עליך למסור לראש החוג תוכנית לימודים כוללת, מאושרת ע"י החונך. על התוכנית לכלול את נושא עבודת הגמר העיונית, קורסים במיכסה של 40 נ"ז לפחות (בחוג 717- 44 נ"ז לפחות), ושמות החוגים שבהם אתה רשום לסמינר. באישור ועדת הלימודים תוכל לכלול בתוכנית הלימודים, וללמוד במסגרת ה"מוסמך", קורסי "בוגר". במקרה זה תוכנית הלימודים תכלול 32 נ"ז (בחוג 717 – 35 נ"ז בחוגי 723 - 34 נ"ז) ברמת "מוסמך" לפחות. בחישוב ממוצע הציונים יוכרו רק קורסי "בוגר" שאושרו ע"י ו' הלימודים כחלק מתוכנית הלימודים ל"מוסמך" ולא יותר מ-3 קורסים עד 8 נ"ז. בחוג 717 - עד 9 נ"ז. בחוג 723 עד 6 נ"ז.
הנחיות נוספות כאמור בסעיף תוכנית לימודים תת-סעיפים ב', ג', ה', ו', ז' לעיל.