סדרי ההרשמה

ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:

א. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט - הרשמה לאוניברסיטה או ערכת הרשמה.
ב. ברמת הפקולטה יש למלא טופס הרשמה פנימי, לצרף את המסמכים הדרושים, להחתים את המנחה ואת ראש החוג ולהעביר למזכירות הוראה.

יש לצרף גיליון ציונים רשמי, מקורי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה שבה למד הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר* + קורות חיים + תמונת פספורט + צילום ת"ז.

* מועמדים מהפקולטה לחקלאות אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יוכלו להתקבל על תנאי.

ניתן להתקבל ללימודים הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב' לאחד משני המסלולים הבאים: א) מסלול מחקרי; ב) מסלול לא מחקרי.
 

תאריכי ההרשמה: מתחילת יוני עד סוף חודש אוגוסט. הרשמה מאוחרת - עד סוף חודש ספטמבר.
המתקבל רשאי לממש את קבלתו רק באותה שנה שאליה התקבל.
למידע נוסף ניתן לפנות בטלפון 08-9489189 או במייל: mazis@savion.huji.ac.il