קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור" Ph.D.

>>לימודים לתואר דוקטור Ph.D - נהלים

קבלה למסלול הישיר לתואר דוקטור Ph.D. 

תלמיד העומד בקריטריונים הבאים יוכל להגיש בקשה לעבור למסלול הישיר:

 א. אם השיג ממוצע של 85 לפחות בלימודי הבוגר.
 ב. אם השלים את תכנית לימודי המוסמך בהיקף הנדרש, בציון ממוצע של 85 לפחות ובמהלך ארבעה סמסטרים מתחילת לימודיו.
 ג. לחילופין לסעיפים א' וב' - אם סיים את תכנית לימודי המוסמך בממוצע של 90 ומעלה.

הבקשה תוגש לגב' מזי שטיין (08-9489189 , mazis@savion.huji.ac.il), רכזת לימודים מתקדמים במזכירות לענייני הוראה ותלמידים, ותכלול את המסמכים הבאים:

א. המלצה מפורטת של המדריך
ב. חיבור שהכין התלמיד בעצמו (ראה קריטריונים להערכת הבקשה בהמשך). החיבור יכלול את הפרקים הבאים:

1 . הצגה, ניתוח וסיכום של עבודת המוסמך. חלק זה יכלול:

דף שער - בעברית ובאנגלית.
תקציר - בעברית ובאנגלית (מוגבל לעמוד אחד בכל שפה).
מבוא – רקע מדעי, המוטיבציה למחקר, מטרות המחקר וההיפותזות שנבחנו.
שיטות - בקצרה בלבד, תוך התמקדות בשיטות העיקריות בלבד.
תוצאות - יש לתאר מגמות בתוצאות שהתקבלו, תוך הפנייה לאיורים (היכולים להיות בצורת גרפים, תמונות, תרשימים וכו') וטבלאות שילוו בכותרות מפורטות.
דיון - סיכום ממצה של התובנות העיקריות, תוך התייחסות לעבודות אחרות בתחום.
רשימת ספרות - יש להיצמד לתבנית ציטוטים אחת.


2 . הצעת מחקר ראשונית לעבודת הדוקטורט (כיווני המחקר ומטרותיו). חלק זה יכלול:

א. הסבר על הקשר בין החלק שנעשה בעבודת המוסמך והחלקים המתוכננים בעבודת הדוקטורט.
ב. פירוט של מטרות המחקר וההיפותזות שייבחנו.
ג. פירוט של תכנית המחקר. יש להקפיד לתאר את הגישות המחקריות שינקטו בכל מטרה ואת הרציונל לבחירתן.
ד. לוח זמנים טנטטיבי להשלמת עבודת הדוקטור.
ה. רשימת ספרות (רק זו הנוספת על זו שפורטה בסעיף 1).


החיבור יוגש אלקטרונית. היקפו של החיבור לא ייעלה על 20 עמודים, הכוללים גם את רשימת
הספרות, איורים ונספחים למיניהם. חלק הסיכום של עבודת המוסמך יהיה בהיקף של עד 15 עמודים
והחלק העוסק בהצעת המחקר לדוקטורט יהיה בהיקף של עד 5 עמודים. יש להשתמש בפונט 12 ,
ברווח של 1.5 שורות ולשמור על שוליים של 2.5 ס"מ מכל צד. המועד האחרון להגשת הבקשה הוא
31 ביולי שלאחר הסמסטר הרביעי ללימודים. למי שהתחיל בסמסטר א' או 28.2 למי שהתחיל
בסמסטר ב'.

הבקשה תיבדק על ידי וועדה בהרכב סגן הדיקן לענייני הוראה של הפקולטה, יו"ר הועדה התחומית,
שני נציגי הפקולטה במליאת הרשות לתלמידי מחקר ויו"ר החוג אליו יירשם התלמיד. במקרה הצורך
ולפי שיקוליה, רשאית הוועדה לבקש חוות דעת נוספות על הבקשה. החלטת הוועדה תתבסס על
הישגיו האקדמיים של התלמיד והערכת איכות הבקשה על כל מרכיביה (איכות והיקף המחקר שבוצע
במסגרת המוסמך, יכולות התלמיד בכתיבה מדעית ובשלותו המדעית הבאה לידי ביטוי בתכנית
המחקר להמשך). במידה ולא תהיה תמימות דעים בוועדה באשר לאישור בקשת התלמיד, הוא יוזמן
להופיע בפניה להציג את עבודתו והתכנית לדוקטורט לפני הדיון הסופי בעניינו. הוועדה תיתן את
החלטתה תוך חודש מהגשת הבקשה.
בקשות שלא יוגשו על פי המתווה המפורט לא יבדקו כלל. בנוסף, לא תינתן אפשרות לתיקונים
במידה והוועדה תמצא את איכות הבקשה כלא מספקת.

הענקת תואר "מוסמך" במסלול הישיר לתואר דוקטור
קיימת אפשרות להעניק תואר "מוסמך" ללא ציון במהלך המסלול הישיר לתואר דוקטור לתלמידים
אשר יעמדו בתנאים הבאים:

1 . התלמיד הגיש את תכנית המחקר לעבודת הדוקטור ואת ההצעה לוועדה המלווה.
2 . הוגש דו"ח של הוועדה המלווה ואושרה קבלת התלמיד לשלב ב'.


בתעודת המוסמך יצוין כי התואר הינו במסגרת הלימודים ב"מסלול הישיר לתואר דוקטור". התואר
יהיה ללא ציון ממוצע סופי. תאריך הזכאות יהיה תאריך הקבלה לשלב ב'.
תלמידים המעוניינים בתואר זה ועומדים בתנאים לעיל יפנו במזכירות לענייני הוראה ותלמידים
לרכזת לימודים מתקדמים.