תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים

א) בתוך חודשיים מתחילת לימודיך עליך למסור לראש החוג תוכנית לימודים כוללת מאושרת ע"י המדריך. על התוכנית לכלול את נושא עבודת-הגמר, קורסים במכסה של 24 נ"ז לפחות (32 נ"ז בחוג 717, במסלול 1777 שיווק 33 נ"ז), וסמינר אחד מהחוג שלך (2 סמינרים בחוג 717). באישור ו' הלימודים תוכל לכלול בתוכנית הלימודים וללמוד במסגרת ה"מוסמך" קורסים ברמת "בוגר". במקרה זה תוכנית הלימודים תכלול 18 נ"ז (26 נ"ז בחוג 717) ברמת "מוסמך" לפחות. בחישוב ממוצע הציונים יוכרו רק קורסי "בוגר" שאושרו ע"י ו' הלימודים כחלק מתוכנית הלימודים ל"מוסמך" ולא יותר מ-3 קורסים (עד 6 נ"ז).

ב) אם חויבת בלימודי השלמה, תכלול התוכנית - בנפרד - גם אותם.

ג) קורסים מאוחסנים תוכל לכלול בתוכנית אם ו' הלימודים תאשר זאת (כאמור בפרק נוהלי הוראה ולימודים סעיף 6.5).

ד) אתה רשאי לכלול בתוכנית לכל היותר 3 סדנאות ברמת "מוסמך".

ה) ראש החוג יעביר למזכירות את התוכנית הכוללת לאחר שתאושר סופית ע"י ו' הלימודים. כמו כן יעביר עותקים לך ולמורה-המדריך.

ו) כל שינוי בתוכנית מחייב אישור הן של המדריך והן של ו' הלימודים.

ז) הרשמה לקורסים על פי התנאים המפורטים בסעיף 4 בנהלי הוראה ולימודים.

ח) ניתן לכלול קורסים מחוץ לפקולטה באישור ועדת הלימודים, אך לא יותר מ-3 קורסים (עד 10 נ"ז).