726-teva

מטרת התכנית

מטרת התכנית להקנות לתלמידים את הידע הבסיסי והמתקדם בביולוגיה ואקולוגיה, בשילוב עם רכישת הכלים היישומיים הנחוצים בשימור ובשיקום הטבע, בדגש על חשיבות המגוון הביולוגי במערכת האקולוגית. התכנית תכשיר עתודות חוקרים ואנשי מקצוע החסרים היום בגופים המטפלים בשטחים פתוחים, כגון קק"ל, רשות הטבע והגנים , משרדים ממשלתיים להגנת הסביבה וחקלאות, מועצות אזוריות, עיריות וגופים מהסקטור הפרטי העוסקים בתכנון סביבתי.   

התכנית משותפת לשלושה חוגים: 

מדעי הצמח בחקלאות ,  אגרואקולוגיה ובריאות הצמח ,  ומדעי בעלי החיים.

היקף הלימודים בתכנית כ- 25% מהלימודים לתואר בוגר.

המשך קריאה >

איך בנויה תכנית הלימודים?

תכנית הלימודים כוללת לימודי יסוד כלליים בחקלאות ובמדעי הטבע ולימודים באקולוגיה וניהול יער ושמורות טבע. הסטודנטים בתכנית יזכו להעשיר ידיעותיהם בקורסי בחירה במגוון נושאים באיכות הסביבה ושמירת טבע. אנו מאמינים ב"חיבור לשטח" ולכן אנו מציעים קורסים רבים שמשלבים סיורים בצד הלימוד העיוני.

הלימודים בתכנית מוצעים בהיקף של חוג משני מצומצם. תכנית הלימודים אפשרית במסלול משולב עם אחד מהחוגים הבאים כחוג ראשי: מדעי הצמח בחקלאות, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, ומדעי בעלי החיים. היקף הלימודים בתכנית כרבע מהלימודים לתואר בוגר.

המשך קריאה >

מה עושים עם זה?

בוגרי החוג המשיכו את דרכם המקצועית במסלולים הבאים:

השתלבות בגופים המטפלים בשטחים פתוחים (קק"ל, רשות הטבע והגנים, משרדי הגנת הסביבה וחקלאות ועוד) במגוון משרות
הכוללות ניהול שטחים, תהליכי תכנון, מדיניות וחקיקה, שימור שטחים, בעלי חיים וצמחים, ועוד.

תכנון סביבתי עבור הגופים הנ"ל, עיריות וגופים מהסקטור הפרטי.

תעסוקה כמדריכים בחברה להגנת הטבע ובגופים "ירוקים" אחרים.

המשך קריאה >

אודות התוכנית

תכנית לימודים זו מאפשרת התמחות בשמירת טבע ובניהול שטחים פתוחים, עם דגש על אקולוגיה יישומית ושיקומית. בתכנית קיים גם מסלול ייחודי להתמחות ביערנות.

המשך קריאה >