712-nutrition

תכניות למצטיינים

בית הספר לתזונה - תוכנית "אמירים"

תוכנית "אמירים" אשר מיועדת לתלמידים מצטיינים במיוחד ואשר ממוצע ציוניהם בשנה הראשונה ללימודים הוא לפחות 94.0. התלמידים יתנסו בעבודת מעבדה אשר תהווה 41 נקודות זכות מהתואר, החל מסוף השנה השנייה ללימודיהם אצל מנחה מן החוג.

בית הספר למדעי תזונה

ברוכות/ים הבאות/ים לאתר האינטרנט של בית הספר למדעי התזונה בפקולטה לחקלאות, שבאוניברסיטה העברית. אני רוצה לספר לכן/ם על בית הספר שלנו.

בית הספר למדעי התזונה הוקם בשנת 1969 והיה היחיד בארץ שעסק במחקר תזונתי ובהכשרת סגל מקצועי בתחום התזונה. תחום התזונה בארץ מובל כמעט באופן בלעדי על ידי בוגרות ובוגרי בית הספר שלנו, במשרות בכירות במשרד הבריאות, בבתי חולים ובקופות החולים מחד ובמחקר והטיפול התזונתי בארץ ובעולם מאידך.