קבלה למסלול הישיר לתואר "דוקטור" Ph.D. לסטודנטיות/ים מעולות/ים

>>לימודים לתואר דוקטור Ph.D - נהלים

נוהל חדש למעבר למסלול ישיר לדוקטורט לסטודנטיות וסטודנטים מעולות/ים

המתווה נועד לאפשר מעבר מיידי לשלב ב', מיד לאחר הקבלה ללימודי דוקטורט (תרשים מצורף)

וועדת הדוקטורט הישיר של הפקולטה לחקלאות מציעה מתווה חדש למסלול ישיר לדוקטורט. מטרת המתווה החדש לאפשר לתלמידות ותלמידים מצטיינות/ים בלימודי המוסמך לעבור לשלב ב' בלימודי הדוקטורט מיד לאחר המעבר הישיר אליהם. לאחר ארבעה סמסטרים. המעבר מיועד לתלמידות/ים מצטיינות/ים שהשיגו בשלושת הסמסטרים הראשונים לעבודת המוסמך תוצאות מוצקות שיכולות להוות בסיס איתן לעבודת דוקטור. המתווה מתווסף למתווה הקיים של מעבר לדוקטורט ישיר (שלב א') לאחר 4 סמסטרים.  

למתווה החדש מתאימות/ים תלמידות/ים בעלות/י ממוצע 85 לפחות בתואר בוגר וממוצע של 90 לפחות בקורסי המוסמך (שהושגו בשלושת הסמסטרים הראשונים ללימודים ובלפחות 16 נ"ז). בנוסף, על התלמיד/ה להראות תוצאות ראשוניות ברמה ובהיקף המתאימים לסוף שלב א' של תכנית מחקר לדוקטורט.

להלן הנוהל המוצע להגשה וקבלה למסלול דוקטורט ישיר (הגשה לשלב ב'):

1. בתחילת סמסטר 4 ללימודי המוסמך התלמיד/ה ת/יגיש לוועדת הדוקטורט הישיר של הפקולטה (הוועדה כוללת את חברי וחברות וועדת הדוקטורט התחומית, סגן דיקן להוראה ויו"ר החוג המתאים) את המסמכים הבאים:

א. הצעת מחקר לדוקטורט כפי שנדרש למעבר לשלב ב'. יודגש כי אין "מועד ב'" להצעת המחקר, כלומר לא יתאפשר שלב תיקונים להצעה שלא תוגש על פי הנהלים או לא תעמוד ברמה הנדרשת (מצורף מסמך עם ההנחיות).

ב. הצעה לוועדה מלווה ורשימת קורסים לדוקטורט. תוגש ע"י המנחה כפי שנדרש ע"י הרשות לתלמידי מחקר.

ג. מכתב המלצה מהמנחה – יש לנמק את הישגיה/יו של התלמיד/ה ויכולתה/ו להמשיך כתלמיד/ת מחקר, ולפרט כיצד ההישגים עד כה משתלבים במתווה של עבודת הדוקטור המוצעת.

ד. פרוט הציונים בקורסים.

 

וועדת הדוקטורט הישיר של הפקולטה תדון בבקשה למעבר במסלול ישיר  ותחליט האם לאשר מעבר לדוקטורט לשלב א' או כינוס וועדה מלווה בהתאם למתווה החדש. הוועדה המלווה, בהמשך התהליך כמפורט להלן, תחליט האם נכון להשאיר את התלמיד בשלב א' או  להמליץ על אישור הצעת המחקר ומעבר לשלב ב'. בכל מקרה, קבלה לדוקטורט תותנה בכך שהתלמיד/ה סיימ/ה את כלל לימודי המוסמך (24 נ"ז) בממוצע של 90 לפחות.

החלטת ועדת הדוקטורט הישיר  תתבסס על הישגיה/יו האקדמיים של התלמיד/ה והערכת איכות הבקשה על כל מרכיביה (איכות והיקף המחקר שבוצע במסגרת המוסמך, יכולות התלמיד/ה בכתיבה מדעית ובשלותה/ו המדעית הבאה לידי ביטי בתכנית המחקר להמשך). באם יאושר כינוס של וועדה מלווה, תמליץ ועדת הדוקטורט הישיר לרשות לתלמידי מחקר על הרכב הוועדה המלווה. במקרה זה, התלמיד/ה י/תתבקש לבצע רישום מקוון. ועדת הדוקטורט הישיר תעביר לרשות לתלמידי מחקר את המסמכים הרלוונטיים (הצעה לחברי ועדה מלווה, הצעת מחקר, תכנית לימודי השלמה). הרשות תודיע לוועדת הדוקטורט הישיר מיהם חברי הועדה המלווה שאושרו. המינוי הרשמי יתבצע רק לאחר קבלת התלמיד/ה ללימודי דוקטורט.

2. כינוס הוועדה המלווה יתבצע מיד לאחר הקבלה לשלב א', עד סוף החודש שלאחר הסמסטר הרביעי (פברואר או יולי בהתאמה למועד תחילת לימודי המוסמך). הוועדה המלווה תחליט אם לאשר קבלה  לשלב ב' או לשלב א' בלבד. הוועדה המלווה תגיש לרשות לתלמידי מחקר את הדו"ח הנדרש . הדו"ח (הכולל את הצעת המחקר ותכנית לימודי ההשלמה שאושרה) יועבר לאישור חבר המליאה, אשר יתאם את תשובתו לרשות  עם הועדה התחומית של הפקולטה לחקלאות.

4. באם החליטה הוועדה התחומית על מעבר לשלב א', תכונס הוועדה המלווה לא יאוחר משנה מתאריך ההחלטה כנהוג במסלול לדוקטורט.

 

 

הענקת תואר "מוסמך" במסלול הישיר לתואר דוקטור
קיימת אפשרות להעניק תואר "מוסמך" ללא ציון במהלך המסלול הישיר לתואר דוקטור לתלמידים
אשר יעמדו בתנאים הבאים:

1 . התלמיד הגיש את תכנית המחקר לעבודת הדוקטור ואת ההצעה לוועדה המלווה.
2 . הוגש דו"ח של הוועדה המלווה ואושרה קבלת התלמיד לשלב ב'.


בתעודת המוסמך יצוין כי התואר הינו במסגרת הלימודים ב"מסלול הישיר לתואר דוקטור". התואר
יהיה ללא ציון ממוצע סופי. תאריך הזכאות יהיה תאריך הקבלה לשלב ב'.
תלמידים המעוניינים בתואר זה ועומדים בתנאים לעיל יפנו במזכירות לענייני הוראה ותלמידים
לרכזת לימודים מתקדמים.