לימודים לתואר דוקטור Ph.D - נהלים

40.3.1 כללי

הלימודים בפקולטה למדעי חקלאות, המזון ואיכות הסביבה לשם השגת תואר "דוקטור לפילוסופיה" Ph.D מהווים את השלב העליון בלימודים באוניברסיטה. תלמיד המתקבל ללימודים אלה יקרא "תלמיד מחקר".
הלימודים יתנהלו ב-2 שלבים (הגדרת השלבים ניתנת בתקנון הרשות לתלמידי מחקר - התקנון נמצא במזכירות לע"ה ותלמידים, ניתן לעיין בו בשעות הקבלה):
שלב א' - תטופל קבלתו של תלמיד המחקר בפקולטה.
שלב ב' - יאושרו קבלת התלמיד והצעת המחקר שלו ע"י הרשות לתלמידי מחקר בירושלים.

 

מתווה חדש למהלך הדוקטורט ותפקיד הוועדה המלווה (תרשים מצורף)

הוועדה המלווה:

הוועדה המלווה הינה מרכיב מרכזי במהלך הדוקטורט בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית.  מטרות הוועדה הן: 1. ללוות, לייעץ, לבקר ולאשר את המחקר. 2. לבחון את מוכנות התלמיד/ה לביצוע המחקר. הוועדה שותפה להכוונת המחקר ורצוי להיעזר בה לכל אורך המחקר, לכן מומלץ לתלמיד/ה להיפגש עם הוועדה גם ללא המנחה.

התהליך המתואר להלן מניח חברות של חבר מליאה בוועדה התחומית, לצורך ביצוע הבקרה מצד הרשות (בתחומים בהם חבר מליאה אחר מטפל בתלמידי הפקולטה, תשתף הוועדה את אותו חבר מליאה בדיון הרלוונטי)

הוועדה המלווה תורכב מהמנחה/ים ומעוד שתי חוקרות או חוקרים מובילים/ות בתחום נושא המחקר, לפחות אחד מהם חוקר בעל ניסיון בהנחיה ולפחות אחד חוקר חיצוני. המנחה הראשית תשמש ראש הוועדה.

מהלך הדוקטורט ופירוט הפגישות עם הוועדה המלווה:

1. עם מסמכי הבקשה להתקבל ללימודי דוקטור (שיוגשו לרשות לתלמידי מחקר), תוגש הצעה להרכב הוועדה המלווה. וועדת הדוקטורט הפקולטטית (הוועדה התחומית), באם תחליט לאשר את המועמד/ת, תכלול המלצה להרכב הוועדה המלווה (4 שמות שמתוכן מליאת הרשות תבחר 2).

2. המנחה, התלמיד/ה והוועדה המלווה יפגשו כ- 3-6 חודשים לאחר הקבלה לשלב א' (פגישה 1). מטרת הפגישה: יעוץ, הצגת תכנית המחקר הראשונית (כגון זו שהוצגה במסמכי הקבלה) ודיון משותף בתכנית המחקר. אין צורך להגיש לוועדה מסמכים. יש לעדכן את האחראי/ת תארים מתקדמים במזכירות לענייני הוראה על קיום הפגישה ומועדה.

3. לא יאוחר מ-12 חודשים מאישור הקבלה לשלב א' תוגש לרשות לתלמידי מחקר הצעת מחקר ותכנית לימודי השלמה. הוועדה המלווה תתכנס לא יאוחר מחודשיים לאחר הגשת ההצעה (פגישה 2).  מטרת הפגישה: ייעוץ, שיפוט ואישור המחקר, בדיקת מוכנות התלמיד/ה לביצועו, דיון ואישור תכנית לימודי ההשלמה, והמלצה לגבי מעבר לשלב ב'. חלק מהפגישה יתקיים ללא המנחה. בחלק זה התלמיד/ה תציג בפני הוועדה את הצעת המחקר, ותוערך מוכנותו/ה לביצוע המחקר באופן עצמאי. בחלק בנוכחות המנחה ידונו לעומק הצעת המחקר וכיווני המחקר. סדר החלקים נתון לשיקול הוועדה.

בישיבה זו הוועדה בראשות המנחה תחליט אחת מארבע החלטות בקשר למחקר ולמעבר לשלב ב': א. המלצה לאישור הצעת המחקר ומעבר לשלב ב'. ב. בקשה לתיקונים קלים בהצעה והמלצה למעבר לשלב ב' בתנאי שהתיקונים בוצעו. ג. במקרים בהם ההתקדמות במחקר אינה מספקת, בקשה להגשת הצעת מחקר מתוקנת תוך חצי שנה, בסופה יוחלט האם לאשר את המעבר לשלב ב' או להפסיק את הלימודים ד. הפסקת הדוקטורט. במקביל תחווה הוועדה דעתה ותאשר או תבקש לשנות את תוכנית הקורסים. דו"ח הוועדה יכלול חוות דעת שכוללת גם התרשמות מהמפגש האישי ומהבקיאות והשליטה בחומר של התלמיד/ה ויכולתו/ה לבצע את המחקר באופן עצמאי. דו"ח הועדה המלווה יועבר לבקרה ואישור של הרשות לתלמידי מחקר, שתודיע לתלמיד ולמדריך על מעבר לשלב ב'.

במידה והוועדה תמליץ על הגשת הצעת מחקר מתוקנת כעבור חצי שנה, תתקיים פגישה נוספת עד חודשיים לאחר הגשת ההצעה המתוקנת. בפגישה זו יוחלט על מעבר לשלב ב' או הפסקת הדוקטורט. 

4. לאחר 12 חודשים מהמעבר לשלב ב' יוגש לאישור חברי הוועדה המלווה דו"ח התקדמות קצר שיפרט את ההישגים מאז הפגישה הקודמת ותכנית להמשך. לאחר אישור הועדה המלווה, הדו"ח יועבר גם לרשות לתלמידי מחקר ולאישור חבר המליאה. מטרת הדו"ח: בקרה. על פי ההתקדמות במחקר כפי שבאה לידיביטוי בדו"ח, חברי הוועדה יוכלו לבקש שהוועדה תתכנס. כמו כן, התלמידה ו/או המנחה יוכלו ליזום כינוס של הוועדה בכל שלב אם יראו בכך צורך.

5. לאחר 24 חודשים מהמעבר לשלב ב' יוגש דו"ח התקדמות נוסף ותתכנס הוועדה לדיון בתהליך סיום והגשת הדוקטורט, הרצאת התקדמות ולו"ז להגשת תיזה (פגישה 3). מטרת הפגישה: בקרה ואישור המחקר ומוכנותה של התלמידה להגשתו, ודיון/המלצה על פורמט ההגשה: מונוגרפיה או אסופת פרקים. הפגישה תכלול חלק בנוכחות המנחה וחלק ללא המנחה. הוועדה תוכל לבקש דו"ח נוסף ו/או פגישה בעוד שנה במקרה שצריכות להתבצע השלמות מהותיות למחקר. הדו"ח יועבר לאישור הרשות לתלמידי מחקר.

6. במהלך השנה החמישית ללימודים, יפנו התלמיד והמדריך לרשות לתלמידי מחקר עם הצעה לשמות שופטים להרצאת התקדמות, ויקבלו מהרשות את שמות השופטים שאושרו. לאחר קיום  הרצאת ההתקדמות יוחל בכתיבת התיזה. חברי הוועדה המלווה יעודכנו על ידי התלמיד/ה על הגשת התיזה ועל  פרסומים שנובעים מהעבודה.  

7. ככלל מצופה שהדוקטורט יימשך לא יותר מ 5 שנים. בכל מקרה של חריגה מלוח הזמנים המפורט לעיל או ממסגרת הזמן של 5 שנים וועדת הדוקטורט הפקולטית תעודכן ע"י הרשות לתלמידי מחקר במועדים בהם מתבצעת הבקרה. ותדון בנסיבות המקרה ובפתרונות המתאימים. בקשות של תלמידים בנושא אורכות בשלבי הדוקטורט השונים יופנו לרשות לתלמידי מחקר.

 

 

40.3.2 תנאי קבלה (שלב א')

לשלב זה יתקבל מועמד אשר ימצא מדריך ל"עבודת הדוקטור" ואשר יעמוד לפחות באחד מהתנאים הבאים:
א) למד באוניברסיטה העברית ובידו תעודת "מוסמך" עם עבודת גמר, בציונים הבאים:
ציון למוסמך 85 לפחות; ציון עבודת גמר 85 לפחות.
ב) בעל תואר "דוקטור לפילוסופיה".
ג) בעל תואר "דוקטור" של האוניבריסטה העברית ברפואה, רפואת שיניים או רפואה וטרינרית, שציון עבודת הגמר שלו 85 לפחות.
ד) הורשה להמשיך את לימודיו במסלול ישיר לתואר דוקטור באותו תחום בו למד, על-פי כללי הפקולטה (ראה הרחבה בסעיף 40.1.2.1)
ה) יוכיח בדרך אחרת שיש לו הכשרה מספקת ורצופה לביצוע מחקר במקצוע בו בחר.
ו) סיים את לימודי ה"מוסמך" במוסד אחר, בידו תעודת גמר או תואר אקדמי, ורמת השגיו תמצא שקולה ע"י הועדה הפקולטאית, להשגיו של מועמד כאמור בסעיף א' לעיל.
הועדה הפקולטאית תסתייע בועדה לבדיקת תעודות ובמומחים על-פי הנדרש.

 

40.3.3 סדרי הרשמה

הרשמת מועמדים מתבצעת לפי ההנחיות באתר של הרשות לתלמידי מחקר.
תלמיד שאושרה קבלתו כ"תלמיד מחקר", רשאי להתחיל את לימודיו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

 

40.4 השלמה למחקר

מועמד המבקש לכתוב עבודת דוקטור באוניבריסטה העברית ואין לו עבודת גמר לתואר ב"מוסמך" יירשם בפקולטה כתלמיד "משלים למחקר" על מנת להשלים את עבודת הגמר ואת קורסים הנילווים (במידה ויוטלו עליו כאלה ע"י הפקולטה). עם סיום החובות שהוטלו עליו על ידי הפקולטה יוכל הלתלמיד להגיש מועמדות להתקבל כתלמיד מחקר. מועמדותו תישקל ע"י הרשות, על פי תנאי הקבלה המפורטים בתקנון תלמידי מחקר. מודגש, שאין הקבלה למעמד של "משלים למחקר" משום התחייבות של האוניברסיטה לקבלו כתלמיד מחקר.

 

40.4.1 תנאי קבלה ל"משלים למחקר"

1. ציון 85 בכל אחד ממרכיבי המוסמך הלא מחקרי; ממוצע הקורסים, ציון הסמינריון המחקרי וציון הבחינה.
2. אישור בכתב מחוקר בעל זכות הדרכה שמוכן להדריך את התלמיד בעבודת הגמר.
3. אישור ועדת הלימודים של החוג לגבי התאמתו של התלמיד. ועדה זו יכולה להטיל על התלמיד קורסי השלמה.

 

40.4.2 דרישות המסלול

1. במהלך הסמסטר הראשון על התלמיד להגיש הצעת מחקר כמקובל במוסמך מחקרי.
2. תלמיד יוכל להיות בסטאטוס משלים למחקר עד 3 סמסטרים.
3. במהלך התקופה, על התלמיד לבצע עבודת מחקר בהיקף המקובל בתוכנית מוסמך מחקרי. בתום התקופה, התלמיד יגיש עבודת מוסמך ויבחן עליה כמקובל.