לימודים לתואר דוקטור Ph.D - נהלים

40.3.1 כללי

הלימודים בפקולטה למדעי חקלאות, המזון ואיכות הסביבה לשם השגת תואר "דוקטור לפילוסופיה" Ph.D מהווים את השלב העליון בלימודים באוניברסיטה. תלמיד המתקבל ללימודים אלה יקרא "תלמיד מחקר".
הלימודים יתנהלו ב-2 שלבים (הגדרת השלבים ניתנת בתקנון הרשות לתלמידי מחקר - התקנון נמצא במזכירות לע"ה ותלמידים, ניתן לעיין בו בשעות הקבלה):
שלב א' - תטופל קבלתו של תלמיד המחקר בפקולטה.
שלב ב' - יאושרו קבלת התלמיד והצעת המחקר שלו ע"י הרשות לתלמידי מחקר בירושלים.

חברות הוועדה לקבלת דוקטורנטיות ודוקטורנטים בפקולטה לחקלאות לשנת הלימודים תשע"ט הן: פרופ' נעמי אורי, המכון למדעי הצמח (יו"ר), פרופ' רבקה אלבאום, המכון למדעי הצמח, פרופ' יובל גוטליב, בית הספר לרפואה ווטרינרית. ניתן לפנות לחברות הוועדה לייעוץ והכוונה בנושאי קבלה ומהלך הלימודים. 

לתיאום פגישה יש ליצור קשר עם מזי שטיין במזכירות לענייני הוראה.

 

40.3.2 תנאי קבלה (שלב א')

לשלב זה יתקבל מועמד אשר ימצא מדריך ל"עבודת הדוקטור" ואשר יעמוד לפחות באחד מהתנאים הבאים:
א) למד באוניברסיטה העברית ובידו תעודת "מוסמך" עם עבודת גמר, בציונים הבאים:
ציון למוסמך 85 לפחות; ציון עבודת גמר 85 לפחות.
ב) בעל תואר "דוקטור לפילוסופיה".
ג) בעל תואר "דוקטור" של האוניבריסטה העברית ברפואה, רפואת שיניים או רפואה וטרינרית, שציון עבודת הגמר שלו 85 לפחות.
ד) הורשה להמשיך את לימודיו במסלול ישיר לתואר דוקטור באותו תחום בו למד, על-פי כללי הפקולטה (ראה הרחבה בסעיף 40.1.2.1)
ה) יוכיח בדרך אחרת שיש לו הכשרה מספקת ורצופה לביצוע מחקר במקצוע בו בחר.
ו) סיים את לימודי ה"מוסמך" במוסד אחר, בידו תעודת גמר או תואר אקדמי, ורמת השגיו תמצא שקולה ע"י הועדה הפקולטאית, להשגיו של מועמד כאמור בסעיף א' לעיל.
הועדה הפקולטאית תסתייע בועדה לבדיקת תעודות ובמומחים על-פי הנדרש.

 

40.3.3 סדרי הרשמה

הרשמת מועמדים מתבצעת לפי ההנחיות באתר של הרשות לתלמידי מחקר.
תלמיד שאושרה קבלתו כ"תלמיד מחקר", רשאי להתחיל את לימודיו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

 

40.4 השלמה למחקר

מועמד המבקש לכתוב עבודת דוקטור באוניבריסטה העברית ואין לו עבודת גמר לתואר ב"מוסמך" יירשם בפקולטה כתלמיד "משלים למחקר" על מנת להשלים את עבודת הגמר ואת קורסים הנילווים (במידה ויוטלו עליו כאלה ע"י הפקולטה). עם סיום החובות שהוטלו עליו על ידי הפקולטה יוכל הלתלמיד להגיש מועמדות להתקבל כתלמיד מחקר. מועמדותו תישקל ע"י הרשות, על פי תנאי הקבלה המפורטים בתקנון תלמידי מחקר. מודגש, שאין הקבלה למעמד של "משלים למחקר" משום התחייבות של האוניברסיטה לקבלו כתלמיד מחקר.

 

40.4.1 תנאי קבלה ל"משלים למחקר"

1. ציון 85 בכל אחד ממרכיבי המוסמך הלא מחקרי; ממוצע הקורסים, ציון הסמינריון המחקרי וציון הבחינה.
2. אישור בכתב מחוקר בעל זכות הדרכה שמוכן להדריך את התלמיד בעבודת הגמר.
3. אישור ועדת הלימודים של החוג לגבי התאמתו של התלמיד. ועדה זו יכולה להטיל על התלמיד קורסי השלמה.

 

40.4.2 דרישות המסלול

1. במהלך הסמסטר הראשון על התלמיד להגיש הצעת מחקר כמקובל במוסמך מחקרי.
2. תלמיד יוכל להיות בסטאטוס משלים למחקר עד 3 סמסטרים.
3. במהלך התקופה, על התלמיד לבצע עבודת מחקר בהיקף המקובל בתוכנית מוסמך מחקרי. בתום התקופה, התלמיד יגיש עבודת מוסמך ויבחן עליה כמקובל.