תנאי קבלה למסלול המחקרי

תנאי הקבלה

כללי: קבלה ללימודי המוסמך טעונה אישור חוג הלימודים שאליו התלמיד מבקש להתקבל. יובאו בחשבון מספר המקומות במעבדות, מספר המורים היכולים להדריך בביצוע עבודות גמר, והאפשרות לבצע עבודת גמר. מועמדים לתואר מוסמך נדרשים להציג כחלק ממסמכיהם אישור על פטור ברמה אוניברסיטאית מלימודי אנגלית. הקבלה לרוב החוגים מותנית במציאת מדריך לעבודת גמר לפני ההרשמה ל"מוסמך".

 

א) ללימודי "מוסמך" יוכל להגיש מועמדות:

1) "בוגר במדעי החקלאות" או "בוגר במדעי התזונה" המעוניין להתקבל לאחד החוגים: גידולי שדה וירקות (713); מטעים וצמחי נוי (714); אגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715); מדעי הקרקע והמים (716); גנטיקה והשבחה (721); ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה (723); מדעי הצמח בחקלאות (724); איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (728); מדעי בעלי חיים ווטרינריה (735) וציונו הסופי הוא 80 לפחות ומצא מדריך לעבודת הגמר.

2) "בוגר במדעי החקלאות" המעוניין להתקבל לחוג: כלכלת סביבה וניהול (717) וציונו הסופי הוא 80 לפחות.

3) "בוגר" במגמת לימוד מתאימה אחרת (שהוכרה בתור שכזו על-ידי ו' ההוראה) ועומד בתנאים הנ"ל להגשת מועמדות ללימודי מוסמך.

4) בוגר כנ"ל שציונו הסופי נמוך מ-80 אך לפחות 75, ויש לו מדריך לעבודת גמר, יוכל להתקבל בתנאי שחישוב הממוצע המשוקלל שהשיג לבוגר בו משקל קורסי החובה של שנה א' הינו 20%, ייתן תוצאה של 80 או יותר.

5) ללימודי מוסמך בביוטכנולוגיה

הערות:

תלמיד יוכל לעבור במהלך לימודיו למסלול הלא-מחקרי אם יעמוד בתנאי הקבלה למסלול זה.

"בוגר" הפקולטה שלא השיג את הציון הנדרש, יוכל להגיש מועמדות ללימודי "מוסמך" או "הכנה למוסמך" אם ישיג את הציון הנדרש על-ידי שיפור ציון ה"בוגר" שלו. ניתן לשפר את ציון ה"בוגר" רק במסגרת 5 השנים המותרות לסיום החובות לתואר "בוגר". הציונים שישיג לא ישנו את אישור הלימודים והציונים המקורי שלו בלימודי ה"בוגר", וישמשו רק לצורך הקבלה ל"מוסמך" או ל"הכנה למוסמך". ה"בוגר" יפנה בקשה לו' ההוראה וזו תקבע את התוכנית המפורטת. הלימודים יהיו במסגרת המדור ללימודי חוץ.
עמידה בציון סף להגשת מועמדות איננה מבטיחה קבלה אוטומטית.

 

ב) ללימודי "מוסמך על תנאי" יוכל להגיש מועמדות:

תלמיד לתואר "בוגר" בפקולטה לחקלאות שסיים השתתפותו בכל הקורסים הנדרשים לתואר, ניגש למבחנים אך בעת הרשמתו חסרים לו ציונים, שסך הנ"ז שלהם הוא 30 לכל היותר (24 נ"ז לתלמידי חוג 717), והציון הממוצע בקורסים שסיים הוא 80 לפחות. תלמיד שמתקבל על תנאי לסמסטר ב' חייב לגשת לבחינות מועד א' של קורסי סמסטר א'. עליו להיות זכאי ל"בוגר" לא יאוחר מיום תחילת שנת הלימודים העוקבת. התלמיד רשאי להיות במעמד זה סמסטר אחד.
בכל מקרה כדי להתקבל ללימודי "מוסמך" עליו לעמוד בתנאי הקבלה כאמור בסעיף א' לעיל.

 

ג) לימודי השלמה

אם התקבלת בהתאם לסעיפים א' ו-ב' של תנאי הקבלה, ואתה מבקש להתמחות בחוג שונה מזה שהתמחית בו בלימודי ה"בוגר", או שחלפו יותר מ-5 שנים מאז זכאותך לתואר "בוגר" תידרש, אם יהיה צורך, להשלים נ"ז מלימודי ה"בוגר" בפקולטה לחקלאות, כפי שייקבעו על-ידי ו' הלימודים. השלמות אלו יהיו במכסה של 30 נ"ז לכל היותר (במקרים מיוחדים תוכל ו' הלימודים להמליץ בפני ו' ההוראה על מכסה גדולה יותר). ההשלמות לא תיכללנה במכסת נ"ז לתואר, והציונים בהן לא ייכללו בציון הסופי לתואר (ציון מעבר בקורסי השלמה הוא 60).
מועמדים לשנת השלמה שאין להם פטור אוניברסיטאי מאנגלית, יוכלו להגיע לרמה זו במהלך שנת ההשלמה. הם לא יוכלו להתקבל למוסמך אם לא ישיגו את הפטור.

 

ד) ללימודי "הכנה למוסמך" יוכל להגיש מועמדות:

"בוגר" כאמור בסעיף א' לעיל שציונו הסופי בלימודי ה"בוגר" הוא בתחום 5 הנקודות מתחת לציון הנדרש (75 - 80).
תוכנית לימודי ההכנה תוכן על-ידי ועדת הלימודים ותהיה בהיקף של 15 - 30 נ"ז, וזאת מקורסי "בוגר" (למעט קורסי חובה של שנה א') כמפורט להלן. מועמד שיתקבל ללימודי הכנה, יוכל להציג מועמדותו ללימודי "מוסמך" רק לאחר שישלים את כל לימודי ההכנה וישיג בהם ציון ממוצע 80 לפחות.
משך לימודי הכנה למוסמך מוגבלים לשנה.
לימודי ההכנה לא יהוו חלק מתוכנית הלימודים ל"מוסמך".
מועמדים ללימודי הכנה שאין להם פטור אוניברסיטאי מאנגלית, יוכלו להגיע לרמה זו במהלך שנת ההכנה. הם לא יוכלו להתקבל למוסמך אם לא ישיגו את הפטור.

 

להלן רשימת הקורסים שמתוכם ייבחרו קורסי הכנה למוסמך בחוגים:

(לתלמידי החוגים 717 ו-735, לפי החלטת ועדת הלימודים של החוג)

713 714 715 716 721 723 724 728
71012 71012 71026 71015 71012 65213 71012 71012
71015 71015 71056 71018 71015 65214 71015 71015
71016 71016 71065 71056 71018 65219 71016 71016
71018 71018 71501 71601 71021 65313 71018 71018
71049 71049 71502 71602 71023 65618 71049 71049
71056 71056 71512 71603 71026 71012 71056 71056
71065 71065 71514 71605 71034 71056 71065 71065
71808 71808 71515 71616 71056 71065 71808 71530
    71529 71619 71065 71413   71808
    71530 71622 71314 71435    
      71624 71811 71445    
          71453    
          71454    

לתלמידי החוגים 717 ו-735, לפי החלטת ועדת הלימודים של החוג.