תרגיל סמינרי, תרגיל מחקר

א. "תרגיל סמינרי" (71259) מיועד לתלמידי "בוגר", בתוכנית לימודים מלאה בחוג (מקרים חריגים ידונו עם סגן הדיקן לענייני הוראה).שממוצע ציוניהם ב-4 הסמסטרים הראשונים לפחות הוא 75 או יותר, המעונינים להתנסות בניתוח ביקורתי של נושא, תוך התבססות על מקורות ספרותיים וידע אישי של אנשי מקצוע.

נוהל
על התלמיד לבחור מנחה מבין מורי החוג שאליו משתייך התלמיד, או מחוג אחר בפקולטה באישור ראש החוג של התלמיד. מקרים חריגים ידונו עם סגן הדיקן לענייני הוראה. הסכמת המורה לשמש כמנחה שלו מותנית בכך שבדק ומצא, שהתלמיד זכאי לכלול את התרגיל בתוכנית הלימודים שלו.

המנחה והתלמיד יציעו נושא, וייפנו לראש החוג בבקשה לאשרו. את הקורס ירשום, התלמיד רק לאחר שראש החוג יאשר את הנושא.
עליו למסור עותקים מודפסים של התרגיל לו' הלימודים ולראש החוג.
התרגיל יזכה אותו ב-3 נ"ז. הציון ייקבע ע"י המנחה, אך יתקבל במזכירות רק בחתימת ראש החוג.
את התרגיל עליו לרשום כקורס שנתי. יוכל לרשמו לקראת סמסטר ב' באישור המזכירות. הנקודות תפוצלנה - 1.5 בכל סמסטר.

 

ב. "תרגיל מחקר" (71260  או 71266) מיועד לתלמידי "בוגר", המעוניינים להתנסות במחקר מקורי בהיקף קטן על נושא בעל זיקה לתחום ההתמחות של החוג בו הם לומדים העומדים בתנאים הבאים:
 
ממוצע ציוניהם ב-4 הסמסטרים הראשונים הוא 81 או יותר.
* מתעתדים לסיים את לימודיהם בשנה השלישית לתואר.

**סיימו את חובותיהם לשנים א' וב'.
*הפורסים את התואר יכולים לבצע את תרגיל המחקר בשנת הלימודים השלישית או הרביעית ובלבד שסיימו את כל חובות שנה א' וב' ועתידים לסיים את התואר בתום השנה הרביעית.

**אישור חריג יישקל על ידי ראש החוג כאשר חסר/ים קורס חובה אחד או שניים משנים א' ו/או ב' אשר אינם מהווים דרישה מוקדמת לקורסים בשנה ג' ו/או מהווים חלק מקורסי הליבה של החוג. בנוסף, ראש החוג יבחן האם השלמת קורסי החובה בשנה ג' לא תיצור עומס אשר ייפגע באיכות תרגיל המחקר. 


 

נוהל

על התלמיד לבחור מנחה מבין מורי החוג שאליו משתייך התלמיד, או מחוג אחר בפקולטה באישור ראש החוג של התלמיד. מקרים חריגים ידונו עם סגן הדיקן לענייני הוראה. הסכמת המורה לשמש כמנחה מותנית בכך שהתלמיד הציג בפניו אישור מהמזכירות לענייני הוראה כי השלים את כל קורסי החובה של שנים א' ו/או ב' וכי ממוצע ציוניו לשנים א וב' הינו 81 ומעלה, כך שהוא זכאי לכלול את התרגיל בתוכנית לימודיו. 

המנחה והתלמיד יבחרו נושא מתאים ויגישו לראש החוג עד ה-30.9 (שלפני שנת הלימודים בה אמור להתבצע תרגיל המחקר) תכנית מחקר בעברית או באנגלית בהיקף של 2 עד 3 עמודים, הכוללת: כותרת, מבוא קצר, השערת מחקר, מטרות, שיטות, מהלך המחקר, לוח זמנים ורשימת ספרות. התכנית תלווה בדף שער הכולל את שם התכנית, שמות התלמיד, המנחה וראש החוג עם מקום לחתימתם. אישור תרגיל המחקר הוא בסמכותו של ראש החוג. רישום תרגיל מחקר בתכנית הלימודים של התלמיד מותנה בהצגת תכנית מחקר חתומה (תלמיד, מנחה, ראש חוג) וטופס התקשרות עם מנחה למזכירות לענייני הוראה.
את התרגיל יש לרשום כקורס שנתי לקראת הסמסטר החמישי. רישום במהלך הסמסטר החמישי יהיה חריג ויתקבל במזכירות לענייני הוראה רק באישור ראש החוג, וסגן דיקן לענייני הוראה.
התרגיל יזכה את התלמיד ב-8 נ"ז.

הדו"ח על תרגיל המחקר יכלול בצורה מאוזנת את כל המרכיבים של דו"ח מחקרי מקורי בהתחשב בהיקפו המצומצם: תקציר, מבוא וסקר ספרות, מטרות, שיטות, תוצאות, דיון ומסקנות ורשימת ספרות. הדו"ח יוגש על פי הנחיות החוג, בגרסה דיגיטלית או מודפסת משני צדי הדף ברווח וחצי, והיקפו יהיה עד 25 עמודים. מומלץ שכתיבת החלקים הראשונים בדו"ח תושלם במהלך הסמסטר החמישי כדי לאפשר לתלמיד להתרכז בצד המחקרי בפועל במהלך הסמסטר השישי. על התלמיד למסור עותקים של הדו"ח המסכם של מחקרו לראש החוג ולוועדת הלימודים של החוג, לאחר אישור המנחה. הציון על הדו"ח ייקבע ע"י המנחה - (50%) וע"י ראש החוג ובוחן מקצועי נוסף, שימנה ראש החוג, יחד - (50%). הציון יועבר למזכירות ע"י ראש החוג.