תרגיל סמינרי, תרגיל מחקר

א "תרגיל סמינרי" (71259) מיועד לתלמידי "בוגר", בתוכנית לימודים מלאה בחוג (מקרים חריגים ידונו עם סגן הדיקן לענייני הוראה).שממוצע ציוניהם ב-4 הסמסטרים הראשונים לפחות הוא 75 או יותר, המעונינים להתנסות בניתוח ביקורתי של נושא, תוך התבססות על מקורות ספרותיים וידע אישי של אנשי מקצוע.

נוהל

על התלמיד לבחור מנחה מבין מורי החוג שאליו משתייך התלמיד, או מחוג אחר בפקולטה באישור ראש החוג של התלמיד. מקרים חריגים ידונו עם סגן הדיקן לענייני הוראה. הסכמת המורה לשמש כמנחה שלו מותנית בכך שבדק ומצא, שהתלמיד זכאי לכלול את התרגיל בתוכנית הלימודים שלו.

המנחה והתלמיד יציעו נושא, וייפנו לראש החוג בבקשה לאשרו. את הקורס ירשום, התלמיד רק לאחר שראש החוג יאשר את הנושא.
עליו למסור עותקים מודפסים של התרגיל לו' הלימודים ולראש החוג.
התרגיל יזכה אותו ב-3 נ"ז. הציון ייקבע ע"י המנחה, אך יתקבל במזכירות רק בחתימת ראש החוג.
את התרגיל עליו לרשום כקורס שנתי. יוכל לרשמו לקראת סמסטר ב' באישור המזכירות. הנקודות תפוצלנה - 1.5 בכל סמסטר.ב. "תרגיל מחקר" (71260  או 71266) מיועד לתלמידי "בוגר", המעוניינים להתנסות במחקר מקורי בהיקף קטן על נושא בעל זיקה לתחום ההתמחות של החוג בו הם לומדים העומדים בתנאים הבאים:
* ממוצע ציוניהם ב-4 הסמסטרים הראשונים הוא 81 או יותר
* סיימו את כל חובותיהם לשנה א' וב'
* מתעתדים לסיים את לימודיהם בשנה השלישית לתואר.
הפורסים תואר יכולים לבצע תרגיל מחקר בשנת הלימודים השלישית או הרביעית ובלבד שסיימו את כל חובות שנה א' וב' ועתידים לסיים את התואר בתום השנה הרביעית.
מקרים חריגים ידונו בוועדת הוראה.

נוהל

על התלמיד לבחור מנחה מבין מורי החוג שאליו משתייך התלמיד, או מחוג אחר בפקולטה באישור ראש החוג של התלמיד. מקרים חריגים ידונו עם סגן הדיקן לענייני הוראה. הסכמת המורה לשמש כמנחה שלו מותנית בכך, שהתלמיד הציג בפניו אישור מהמזכירות לענייני הוראה שהוא זכאי לכלול את התרגיל בתוכנית הלימודים שלו.

המנחה והתלמיד יבחרו נושא מתאים ויגישו לראש החוג תכנית מחקר בעברית או באנגלית בהיקף של 2 עד 3 עמ', כותרת,מבוא קצר,השערת המחקר, מטרות,שיטות, מהלך המחקר ורשימת ספרות. התכנית תלווה בדף שער הכולל את שם התכנית, שמות התלמיד,המנחה ויו"ר החוג עם מקום לחתימתם. רישום תרגיל מחקר בתכנית הלימודים של התלמיד מותנה בהצגת תכנית מחקר וטופס התקשרות עם מנחה לועדת הוראה במזכירות לענייני הוראה.
את התרגיל יש לרשום כקורס שנתי לקראת הסמסטר החמישי. רישום במהלך הסמסטר החמישי יהיה חריג ויתקבל במזכירות לענייני הוראה רק באישור ראש החוג, וסגן דיקן לענייני הוראה.
התרגיל יזכה אותו ב-8 נ"ז.

הדו"ח על תרגיל המחקר יכלול בצורה מאוזנת את כל המרכיבים של דו"ח מחקרי מקורי בהתחשב בהיקפו המצומצם: תקציר, מבוא וסקר ספרות, מטרות, שיטות, תוצאות, דיון ומסקנות ורשימת ספרות.הדו"ח יוגש על פי הנחיות החוג, בגרסה דיגיטלית או מודפסת משני צדי הדף ברווח וחצי, והיקפו יהיה עד 25 עמודים. מומלץ שכתיבת החלקים הראשונים בדו"ח תושלם במהלך הסמסטר החמישי כדי לאפשר לתלמיד להתרכז בצד המחקרי בפועל במהלך הסמסטר השישי. ממצאי תרגיל המחקר לא יוכלו לשמש כחלק של עבודת גמר לתואר שני.

על התלמיד למסור עותקים של הדו"ח המסכם של מחקרו לראש החוג ולוועדת הלימודים של החוג, לאחר אישור המנחה. הציון על הדו"ח ייקבע ע"י המנחה - (50%) וע"י יו"ר החוג ובוחן מקצועי נוסף, שימנה ראש החוג,יחד - (50%). הציון יועבר למזכירות ע"י ראש החוג.