עומס הלימודים ומשך הלימודים

עומס הלימודים ומשך הלימודים

זמני הלימודים

שנת לימודים מחולקת ל-2 סמסטרים: סמסטר א' וסמסטר ב'. כל סמסטר הוא בן כ-14 שבועות. בין הסמסטרים יש חופשה של כ-7 שבועות לצורך קיום בחינות מועד א' ומועד ב' של קורסי סמסטר א'. 

הלימודים מתקיימים, עקרונית, 5 ימים בשבוע: ביום א' בין השעות 21-10; בימים ב'-ה' בין השעות 21-8. יום ו' משמש לסיורים, להשלמות, ולפתרון בעיות מיוחדות של מערכת השעות ולוח הבחינות. במקרים מיוחדים ייתכנו חריגות מהנ"ל. 

תכנון עומס הלימודים

מערך הלימודים ל"בוגר" מתוכנן ל-6 סמסטרים רצופים (3 שנות לימוד). מכסת לימודים של כ-27-28 נ"ז בסמסטר מאפשרת השלמת הלימודים לתואר בשלוש שנים. הלימודים מחייבים השקעה נוספת של זמן רב לעיון והתעמקות בחומר הנלמד, קריאה נוספת, הכנת תרגילים, דו"חות מעבדה ועוד. לכן, מומלץ שהתלמידים לא יקחו על עצמם עומס לימודים רב יותר. תלמידים המרגישים שיכולתם והכנתם המוקדמת מאפשרים להם ללמוד קורסים רבים יותר, רשאים לעשות זאת. 

דחיית קורסים והארכת משך הלימודים

קיימת אפשרות להתקדם בקצב איטי מהמקובל ע"י פריסת הלימודים על פני תקופה של 5 שנות לימוד רצופות לכל היותר. לבעלי זיכויים תקוצר התקופה באופן יחסי להיקף הזיכוי. מתום חמש שנים, קיימת אפשרות להמשיך ללימוד רק באישור ו' ההוראה. 

הארכה של משך הלימודים מסיבה כלשהי מחייבת תכנון זהיר. אין להשתתף בקורסים של שנה מתקדמת לפני (סיום או לפחות לימודים בו-זמניים) של כל קורסי החובה של השנים הקודמות. כמו כן, אין להשתתף בקורס ללא השלמת הקורסים המהווים דרישה מוקדמת לקורס זה, בין אם הם קורסי חובה או בחירה. 

פיצול לימודים

תלמיד רשאי לפצל שנת לימודים לשנתיים. על התלמיד לבדוק בקפדנות את כללי שכר הלימוד במקרה של פיצול לימודים. הכללים מופיעים ב"חוברת הוראות והסברים לסדרי הרשמה". 

הגבלת משך הלימודים

למרות שהלימודים יכולים להמשך מעבר לשלש שנים, הכלל הקובע יהיה שלמילוי החובות לתואר יילקחו בחשבון רק קורסים שנלמדו בחמש השנים האחרונות. כלל זה תקף גם במקרה של הפסקה במהלך הלימודים לתואר.