מעבר חוג

תלמיד שהתקבל לאחד החוגים של הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, ומעוניין לעבור לחוג אחר:

1. אם טרם התחיל ללמוד, עליו להפנות בקשה למדור רישום וקבלה באמצעות טופס "שינוי עדיפות", שאותו יקבל במדור רישום וקבלה או באמצאות האינטרנט: http://info.huji.ac.il - רישום ומעקב - שינוי הרישום ושינוי עדיפות (פרטים. ב"מדריך לנרשם").

2 תלמיד של הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה:
בשנה א' יהיה עליו לפנות בבקשה למדור רישום וקבלה באמצעות טופס שינוי עדיפות. מדור רישום וקבלה יטפלו בבקשות שיגיעו אליהם עד השבוע השלישי מתחילת שנת הלימודים. הבקשה תאושר, אם יתקיימו התנאים הבאים בקשר לחוג שאליו תלמיד מבקש לעבור:

א) יש מקום בחוג.
ב) התלמיד עומד בתנאי הקבלה העדכניים לחוג.

בשנה ב' יוכל לנסות לעבור חוג באחד משני התהליכים הבאים:

א) לחוגים 712,718,722, אם ירשם מחדש במדור רישום וקבלה כמקובל.
תלמיד שלא הגיע לסף הקבלה הנדרש על בסיס הממוצע המשוקלל של ציוני תעודת הבגרות שלו וציונו בבחינה הפסיכומטרית, תיבדק אפשרות לקבלו על-סמך היותו בעל "רקע אקדמי":
- סיים לימודי שנה אקדמית אחת לפחות בהיקף של 45 נ"ז או יותר.
- יש התאמה בין תוכנית לימודיו הקודמים ובין תוכנית הלימודים בחוג אליו מבקש להתקבל.
- בחינה פסיכומטרית בציון 550 לפחות.
- פטור ב"אנגלית" וב"עברית".

ב) לחוגים 710,715,716,726 אם יפנה בכתב לועדת הוראה, מלווה בחוות דעת יו"ר החוג שאליו התלמיד מעוניין לעבור.

ג) לחוגים 717,729 - המעבר אליהם כרוך בפניה לועדת הוראה - ראה תת סעיף ב'. סיים לימודי שנה אקדמית אחת לפחות בהיקף של 38 נ"ז או יותר.

ד) לחוגים 791,792,793,794,795 אם ירשם מחדש במדור רישום וקבלה כמקובל.
תלמיד שלא הגיע לסף הקבלה הנדרש על בסיס הממוצע המשוקלל של ציוני תעודת הבגרות שלו וציונו בבחינה הפסיכומטרית, תיבדק אפשרות לקבלו על-סמך היותו בעל "רקע אקדמי":
- סיים לימודי שנה אקדמית אחת לפחות בהיקף של 45 נ"ז או יותר ובממוצע של 85.
- יש התאמה בין תוכנית לימודיו הקודמים ובין תוכנית הלימודים בחוג אליו מבקש להתקבל.
- בחינה פסיכומטרית בציון 600 לפחות.
- פטור ב"אנגלית" וב"עברית".

ה) בחירת המועמדים: המועמדים העומדים בתנאים שפורטו לעיל, ידורגו לפי כלל הציונים האקדמיים שהשיג המועמד באוניברסיטה. יתקבלו בעלי ההישגים הטובים ביותר בהתאם למספר המקומות שיתפנו בשנה ב'.

ו) מי שאושרה בקשתו (ע"י מדור רישום וקבלה או ועדת הוראה) חייב למלא טופס "מעבר מחוג לחוג" (הנמצא במזכירות), להחתים את ראש החוג ולמסור את הטופס למזכירות.