משך הלימודים, הפסקת לימודים וחידושם

12.1 משך הלימודים

ועדת ההוראה של הפקולטה מוסמכת לבחון את לימודיו של תלמיד הגורר את לימודיו לתואר מעבר לשנות התקן ולקבוע אם ואלו לימודים לא יוכרו כחלק מלימודיו לתואר. אולם, תלמיד שנעדר בשל שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית ותלמיד שנעדר בשל אירוע מזכה (על פי סעיף 1.11.3, אך לא תלמידה לאחר הפלה) יהיו זכאים להאריך את לימודיהם בשני סמסטרים ומבלי שיחויבו בשכ"ל או בתשלום נוסף בשל הארכה זו.

 

12.2 הפסקת לימודים

תלמיד או מועמד המפסיק את לימודיו במהלך שנת הלימודים (גם אם לא הגיש תכנית לימודים), חייב להודיע על כך במכתב רשום למדור לחשבונות סטודנטים ולמזכירות תלמידים בפקולטה, בהתאם לתקנות שמפורסמות בחוברת "שער לסטודנט באוניברסיטה".

12.2.1  תלמיד שלימודיו הופסקו עקב כישלון אקדמי המבקש להתקבל שוב לאחד מחוגי הפקולטה, חייב בבדיקת הפקולטה וקבלתו מותנית באישור ועדת הוראה שלה.

 

12.3 חידוש לימודים – לתלמידים חדשים

תלמיד שהתקבל ללימודים בחוג/פקולטה אך לא מימש קבלתו, יידרש להירשם מחדש ולעמוד בתנאי קבלה.

 

12.4 חידוש לימודים - לתלמידים ותיקים

12.4.1 תלמיד ותיק לתואר בוגר, שרשאי היה להמשיך את לימודיו אך הפסיקם לתקופה אחת של עד שתי שנות לימוד רצופות, יהיה רשאי לחזור ללימודים באותו תחום מבלי שיהיה עליו להתקבל מחדש לתחום זה. ההחלטה בנוגע להכרה בלימודיו הקודמים ולהמשך לימודיו היא בסמכותה של ועדת ההוראה של הפקולטה. על התלמיד המבקש לחדש את לימודיו לפנות בבקשה בכתב אל מזכירות הפקולטה.
12.4.2 תלמיד ותיק, שהפסיק את לימודיו ומעוניין לחדשם ואיננו עונה על ההגדרה בסעיף, 12.4.1 יגיש בקשה בכתב לועדת ההוראה של הפקולטה. ההחלטה אם לקבלו ללימודים לשנה מתקדמת בתואר או לדרוש ממנו לעמוד מחדש בתנאי הקבלה לחוג, וכן ההחלטה בנוגע להכרה בלימודיו הקודמים היא בסמכותה של ועדת ההוראה של הפקולטה.

 

12.5 חידוש לימודים - מעבר לחוג אחר בפקולטה

 • אחרי תקופת הפסקת לימודים שאיננה עולה על שנתיים ובתנאי שעמד בתנאי המעבר ירשם במזכירות הפקולטה.
 • תלמיד המבקש לחדש את לימודיו אחרי תקופת הפסקת לימודים העולה על שנתיים רשאי להגיש לועדת הוראה בקשה לחדש את לימודיו באחד מהחוגים:
  710, 715, 716, 717, 726, 729
  אם יקבל אישור חידוש לימודים, ירשם במזכירות הפקולטה.
 • תלמיד המבקש לחדש לימודים או להחליף חוג לאחד מהחוגים הבאים:
  712, 718, 722, 791, 792, 793, 794, 795
  ירשם במדור רישום וקבלה
 • במקרה שמשך הפסקת הלימודים אינו עולה על שנתיים, הקורסים שלמד יזקפו לזכותו.
 • במקרה שמשך הפסקת הלימודים עולה על שנתיים לימודיו הקודמים לא יזקפו לזכותו ללא אישור ועדת הוראה.
 • תלמיד שהפסיק את לימודיו לתקופה העולה על 5 שנים ומבקש לחדש לימודיו ירשם במדור רישום וקבלה ויצטרך לעמוד בתנאי הקבלה כתלמיד חדש.
 • אם יתקבל ללימודים יהיה חייב בהשלמות 1/3 ממכסת הלימודים לתואר לפחות.
 • פרטים על תחשיב שכר לימוד לתלמידים שהפסיקו את לימודיהם ולתלמידים המחדשים לימודיהם לאחר הפסקה - ראה בחוברת "שער לסטודנט באוניברסיטה" הנשלחת לתלמידים ע"י המדור לחשבונות סטודנטים.חידוש לימודים לאחר הפסקת לימודים בגין ועדת משמעת:

חידוש לימודים לאחר הפסקת לימודים בגין ועדת משמעת: תלמיד מורחק, המבקש לחזור ללימודים בתום תקופת ההרחקה, יפנה בכתב למזכירות הפקולטה ויודיע על כוונתו לחזור ללימודים.