לימודי חובה כלל-אוניברסיטאיים

5.1 לימודי עברית

ידיעת השפה העברית היא דרישה בסיסית מכל תלמיד באוניברסיטה העברית. תלמידים מחו"ל ותלמידים בעלי תעודת בגרות לא-ישראלית חייבים להוכיח ידיעה מספקת בעברית, כדי להתקבל ללימודים מן המניין באוניברסיטה. אם יוכיחו שליטה טובה מאוד בשפה, יהיו פטורים מלימודי עברית, ואם לא כן יחויבו להשתתף בשיעורי עברית במשך שנת הלימודים הראשונה שלהם, על מנת להגיע לרמת "פטור". תלמידים שעמדו בהצלחה ב"בחינה הירושלמית" הנערכת בחו"ל פטורים מלימודי עברית. כמו כן פטורים תלמידים בתכניות המוגדרות "תוכניות באנגלית" ותלמידים שלימודי הבוגר שלהם לא היו בשפה העברית ולומדים כעט בתוכניות למוסמך שניתן לסיימן באנגלית.
5.1.1 תלמיד לתואר בוגר לא יתקבל לשנת לימודיו השנייה לפני שעמד ב"בחינת פטור" בעברית בציון 75 לפחות (85 לתלמידי משפטים). יוצא מכלל זה תלמיד שהשלים בהצלחה את כל חובות לימודיו בשנה א' וקיבל אישור מוועדת ההוראה ללמוד בשנה השנייה בתכנית לימודים מצומצמת (בהיקף שלא יעלה על מחצית מתכנית הלימודים,כולל לימודי העברית). ועדת ההוראה רשאית לאפשר לתלמיד, שהגיע לממוצע ציונים 75 לפחות בשנה א', ללמוד תכנית מלאה בסמסטר א' של שנת לימודיו השנייה (כולל עברית) ולהבחן ב"בחינת פטור" בסופו. אם לא יעמוד בבחינה זו בציון 75 לפחות,לא יוכל ללמוד בסמסטר ב',למעט לימודי עברית. נהלי לימודי העברית וכללי קבלת הפטור מפורטים בנספח ו'

 

5.2 לימודי אנגלית

תלמיד האוניברסיטה חייב להוכיח כושר קריאה והבנה של טקסטים אקדמיים באנגלית, עד תום לימודי שנה א' לתואר בוגר. 5.2.1 ללימודי מוסמך יתקבל רק תלמיד,שעמד ברמת "פטור" אוניברסיטאי לפי אחת הדרכים המתוארות בנספח ז' סעיף א'.
5.2.1.1 מועמד ללימודי מוסמך על סמך לימודי תואר בוגר בחו"ל, מארץ שאיננה דוברת אנגלית, ומועמד ללימודי מוסמך הנלמד בשפה העברית,שסווגו לרמה 2 באנגלית לפחות-פקולטה רשאית לקבלם ללימודי מוסמך על תנאי ויהיה עליהם להגיע לרמת פטור מאנגלית עד תום שנה א' ללימודים.
5.2.2 ועדת ההוראה של הפקולטה רשאית לאשר לתלמיד שלא הגיע ל"פטור" באנגלית ללמוד בשנה ב' בתכנית לימודים מצומצמת (בהיקף שלא יעלה על מחצית תכנית לימודים,כולל לימודים חוזרים באנגלית ובתשלום כנדרש. תנאי לכך הוא שהתלמיד השלים בהצלחה את כל חובות לימודיו בשנה א'). בכל מקרה,התלמיד לא יהיה רשאי ללמוד בפרוסמינריונים ובסמינריונים. התלמיד לא יתקבל כתלמיד מן המניין בשנה ג' אם לא עמד בתנאי המעבר באנגלית.
נהלי לימודי האנגלית וכללי קבלת הפטור מפורטים בנספח ז'


פירוט הקורסים


71051 הבנת טקסטים באנגלית מתקדמים ב' - סמסטר א'/סמסטר ב' 4ה'
71052 הבנת טקסטים באנגלית מתקדמים א' - סמסטר א' 4ה'
רכזת לימודי "אנגלית" ברחובות -ד"ר אביטל וקנין - 08-9489834


5.3 ספריה

5.3.1 התוכנית לתואר "בוגר" מחייבת את הסטודנט להשתתף בקורס "הכרת משאבי הספריה" בשנה א'. הקורס כולל את הנושאים הבאים: הדרכה בשימוש בקטלוג, התמצאות בספריה, סדרי השאלה ומידע על שירותי הספריה השונים. הקורס מורכב מהרצאה חד פעמית והגשת תרגיל בית. השתתפות בקורס והגשת התרגיל הם תנאי לקבלת אישור זכאות לתואר. ההרצאה מתקיימת החל מהשבוע השני ללימודים, לפי חוגים, בתאריכים קבועים מראש. דף השיבוץ להדרכות מחולק בכנס תלמידי שנה א'.

5.3.2 בשנה ב' או ג', במסגרת קורס פרוסמינר של כל חוג, ישתתפו הסטודנטים בקורס מקוון: "הכרת משאבי הספריה" (בחוגים בהם לא קיים פרוסמינר- כלכלה ומלונאות – הסטודנטים ישתתפו גם הם בקורס המקוון, שלא בצמוד לפרוסמינר). הקורס בנוי מ- 9-10 יחידות לימוד. כל יחידה בנויה ממדריך קצר ושאלה. מטרת המדריכים והשאלות: לחשוף את הסטודנטים לאפשרויות השונות לאחזור מידע מתוך הקטלוגים והמאגרים העומדים לרשותם, בהתאמה עם הדרישות האקדמיות. בין הנושאים הנלמדים: חיפוש בקטלוגים ובמאגרי מידע, מעקב אחרי ציטוטי מאמרים, הערכה אקדמית של מאמרים, מקורות מידע חופשיים באינטרנט, מקורות מידע מקצועיים ודרכי גישה לטקסט מלא של מאמר. מענה מקוון לכל השאלות בקורס וקבלת ציון "עובר" מהווים תנאי לקבלת אישור זכאות לתואר. תלמידים שמגיעים בשנה ב' ממוסדות אקדמיים אחרים (מחוץ לאוניברסיטה העברית) חייבים בהגשת תרגיל הבית של הקורס "הכרת משאבי הספריה לשנה א'", אך אינם מחויבים להשתתף בקורס.

 

5.4 קורסים על-חוגיים

5.4.1 קורסי אבני פינה

תוכנית אבני פינה הינה תוכנית לימודים אוניברסיטאית חדשה המציעה קורסים להרחבת דעת לקהל הסטודנטים של האוניברסיטה העברית. תלמיד האוניברסיטה לתואר בוגר חייב למלא חובותיו במסגרת תכנית "אני פינה".

בפקולטה לחקלאות התוכנית מציעה קורסים בתחומים מדעי הרוח והחברה. רבים מקורסי התוכנית הם ייעודיים ונבנו במיוחד כקורסי אבני פינה לתוכנית. חלק מהקורסים הם קורסים ותיקים, שנועדו מלכתחילה לתלמידי פקולטה או חוג מסוימים, נמצאו מתאימים גם לתוכנית החדשה וייפתחו לתלמידים מפקולטות אחרות.

התוכנית מבוססת על חלוקת תחומי הדעת באוניברסיטה לשלושה: תחום המדעים הניסויים; תחום הרוח; תחום החברה. תלמיד לתואר בוגר הלומד בחוג/ חוגים מתחום דעת אחד מהשלושה ילמד קורסים מתוכנית אבני פינה משני התחומים האחרים. תלמיד לתואר בוגר הלומד בחוגים משני תחומי דעת ילמד קורסים מתוכנית אבני פינה מתחום הדעת השלישי.

 5.4.2 היקף הלימודים בתכנית זו יהיה 4 נ"ז בכל תחום ידע שהתלמיד לא לומד בו, אלא אם הוחלט על ידי רקטור האוניברסיטה לתת פטור (חלקי או מלא, זמני או קבוע) למסלולי לימודים מסוימים. על כל תלמיד לבדוק חובותיו האקדמיים בלימודי אבני פינה באתר התכנית http://ap.huji.ac.il

5.4.3 הציון בקורסי אבני פינה ייחשב בממוצע הסופי הכללי של התואר, אך לא בממוצע החוגי. החל משנת הלימודים תשע"ה, ציון "עובר" בקורסי אבני פינה הינו 60 (בקורסים שהתקיימו לפני שנת תשע"ה, ציון עובר נקבע על פי הנהוג בפקולטה הנותנת את הקורס).


6153 פלורליזם,סימטריה וספקנות-ד"ר אליעזר זילברפניג
סמסטר ב':2ה'
התופעה של חילוקי דעות נפוצה: בשאלות פוליטיות,ביחס לאמונה דתית,ביחס לחשאלות מוסריות,ובאופן כללי יותר בהשקפת עולמם. תופעה זו מעלה כמה שאלות מטרידות,ועליהן ננסה לענות. מטרת הקורס היא לנתח את התופעה הזאת מכמה הבטים: ננסה להבין מנין נובעים חילוקי דעות,האם אנו יכולים לראות את העמדות השונות כסימטריה, האם ויכוחים הם רציונליים במהותם,האם קיומם של חילוקי דעות מתיישב עם עמדה לא ספקנית ביחס לאמת, והאם ניתן להגן על עמדה פלורליסטית מבלי לגלוש לספקנות.

30112 מבאך עד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית המערבית – ד"ר נעמה רמות
סמסטר ב':2ה'
דיון במוסיקה קלאסית מהמאה ה 18 ועד למאה ה 20, מבאך ועד לביטלס. התבוננות במוסיקה כחלק מתרבות המערב מתוך הקשרים אמנותיים, מדעיים ופוליטיים, בנושאים הבאים: מאפייני סגנונות מוסיקליים; מוסיקה - גוף ונפש; היוצר כפרט ומייצג תקופה; מוסיקה ואמנות; מזרח ומערב במוסיקה; תיאטרון מוסיקלי; הביטלס והשפעת המוסיקה הקלאסית. גישה רב תחומית על בסיס האזנה ליצירות מופת ומושגי יסוד בחשיבה המוסיקלית.

15177 סוגיות פילוסופיות על החיים ומה שבתוכם:משמעות,אושר וערך- ד"ר שמעון אזולאי
סמסטר א': 2ה'

שאלת בחינת החיים ובחירת הנתיב לחיים הראויים מלווה את הפילוסופיה והתרבות מראשיתם. סביב שאלה זו מתרכזים מושגים שונים ושאלות שונות אשר לכולם מטען פילוסופי עשיר: שאלת האושר ומובנו, שאלת האפשרות לקיומם של חיים בעלי משמעות, מעמד המוות והיחס לסופיות האנושית, שאלת ערך החיים ועוד. פעמים רבות שאלות ומושגים אלו עטופים בבלבול אינטלקטואלי ואף מוסרי. מטרת הקורס היא להציב מושגים אלו במרכז הדיון, להבהיר את מהותם ואת משמעותם בשדה הרחב יותר של החברה, התרבות וההיסטוריה. שאלות אלו זכו וזוכות להתייחסות ומענה ממגוון נקודות מבט: דתית, מדעית, אומנותית. הקורס מבקש להציע את נקודת המבט הפילוסופית לשאלות אלו, ואת גלגוליהן לאור ההיסטוריה של הפילוסופיה. לפיכך, הוא מזמן מפגש עם הוגים מתקופות שונות – החל מסוקרטס, אפלטון ואריסטו וכלה בהוגים בני זמננו. במקביל, הוא מזמן מפגש עם ההקשר התרבותי-היסטורי-חברתי בו הם נטועים. אולם, מעבר לניתוח הפילוסופי על שלל מרכיביו, הנחת היסוד של הקורס היא שהשאלות הגדולות של הפילוסופיה והתשובות המרכזיות של ההוגים לשאלות אלו ממשיכות להדהד גם היום בתרבות ובתודעת היומיום. חלק מרכזי מן הקורס הינו לחשוף הדהוד זה ולהעמיד אותו לבחינה ודיון.

17172 השירה העברית החדשה: הסטוריה,פואטיקה ותרבות- פרופ' אריאל הירשפלד
סמסטר ב':2ה'
הקורס יעסוק בפואטיקה של השירה העברית החדשה, למן 1888 ועד ימינו, תוך התייחסות לתהפוכות ההיסטוריות, ולשינויים הפואטיים וההיסטוריים בשירה העברית לדורותיה.

71251 מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע - מר נתי קופפר
סמסטר א'/סמסטר ב':2ה'
בקורס זה נבקש להתבונן על העשייה המדעית "מבחוץ" באמצעות שילוב של סקירה היסטורית של תולדות המדע בעיון הפילוסופי אודות טיבו ומהותו של מבנה וצורת התפתחותו של המחקר המדעי. הווה אומר, שדיוננו האנליטי במטא-מדע (הפילוסופיה של המדע) יהיה שזור בדוגמאות היסטוריות.
מטרת קורס זה להקנות לעוסקים במחקר המדעי פרספקטיבה היסטורית הכוללת מבט מכליל ומקיף יותר אודות האופנים בו בני-אדם הבינו מהו מדע ומהו מטרותיו במהלך הדורות, כמו גם כלים אנליטיים ומושגי-יסוד פילוסופיים בחקר טיבו ומהותו של סוג זה של חקירה, על יתרונותיו ומגבלותיו.

71262 מבוא לביולוגיה מודרנית: הלכה ומעשה – פרופ' חיים-דוד רבינוביץ
סמסטר א':2ה'
הקורס אינו מיועד לתלמידי הפקולטה לחקלאות
המטרה: הבנה של מושגי-יסוד ועקרונות התשתית של הביולוגיה המודרנית; הכרות עם תהליכים נבחרים בתא-החי ומשמעותם בחיי המעשה. הלימוד יתבסס על הכרת אבני-בסיס לקיומם של היצורים-החיים ועליהם יתווספו נדבכים להבנת השפעות-הגומלין של התכונות הַמוּרָשוֹת עם הסביבה. הכרה של כלים ביולוגיים וגנטיים והשימוש בהם לריבוי ולהשבחה: החל בכלים קלאסיים ועד הנדסה גנטית וביוטכנולוגיה.

71264 פרקים נבחרים במדעי התזונה – ד"ר עינב יהודה-שניידמן
סמסטר ב':2ה'
הקורס נועד להקנות נקודת מבט מקיפה על תחומים מרכזיים בנושאי מ טבטליזם ותזונת האדם. במהלך הקורס הסטודנטים ילמדו תהליכים בסיסיים במטבוליזם ובפסיולוגיה של השמנה ויסודות מדעי התזונה, תוך הבנת העקרונות הבסיסיים החשובים במצבי בריאות וחולי. לצורך כך, הקרוס יכלול הרצאות במגוון נושאים רלוונטיים, כגון: הצרכים התזונתיים של האדם הבריא בתקופות נבחרות לאורך מעגל החיים, הרכב המזונות, הקשר שבין תזונה ומחלות הקשורות לעודף או למחסור תזונתי (כגון השמנה, סוכרת, אנורקסיה, סרטן). הקורס יעסוק במאזן האנרגיה בגוף, אשר נמצא בבסיס הטיפול הרפואי בהשמנה וכן גם בחשיבות הפעילות הגופנית. הקורס יחשוף את הסטודנטים למושגי יסוד ולמחקרים בינלאומיים בתזונה.

71273 תולדות הציביליזצייה – ד"ר ע' היילברונר
סמסטר ב':2ה'
בכוונת הקורס לתת בידי התלמיד כלים ראשוניים להבנת המושגים "ציביליזצייה", "תרבות" וחברה מערבית" מן הפריזמה ההיסטורית . במרכז הקורס ידונו אירועים, תהליכים ומושגים מרכזיים שליוו את התרבויות המערביות למן הולדת ישו ועד המאה ה- 20 . הדבר יעשה על ידי דיון בתופעות תרבותיות וחברתיות שעצבו את העולם בו אנו חיים כעת

71277- ניצני תרבות: תרבות ומדע כגורמים מרכזים בייצור החקלאות- פרופ' אריה אלטמן
סמסטר א':2ה'
יחסי הגומלין בין האדם לבין החקלאות בכלל וצמחים בפרט: מהמפיכה החקלאית הניאוליתית ועד להשבחה מולקולרית והנדסה גנטית. הקשר בין "תירבות הצמחים" (DOMESTICATION) לבין המאפיינים השונים של תרבות האדם. קו-אבולוציה תרבות-חקלאות. המהפכות החקלאיות בראי התרבות,ההיסטוריה,החברה,החוק והאנטרופולוגיה. סוגיות תרבותיות ואתיות של שימוש בסוגי מזונות. מהו סיכון מדעי מחושב שתועלתו בצדו? מהי "קידמה" במדע ומהי קידמה בתרבות?