תלמידים מצטיינים

האוניברסיטה העברית שואפת לעודד מצוינות בקרב תלמידיה. תלמידים מצטיינים יזכו להערכה על ידי הכללתם ברשימות המצטיינים השנתיות של דיקני הפקולטות והרקטור והענקת מענקי הצטיינות כפי שיפורט להלן.

 • המועד הקובע לחישוב ממוצע הציונים לקביעת מדרג המצטיינים הוא יום ב' בשבוע השלישי של שנת הלימודים. ציונים שייקלטו לאחר מועד זה לא יובאו בחשבון בממוצע זה. תלמיד המסיים את לימודי הבוגר בשנה הנוכחית ומבקש להיות מועמד למלגת הצטיינות למוסמך בשנה הבאה, ידאג לסגור את התואר שלו עד למועד הפקת המדרג.
 • בבואם להרכיב את רשימות המצטיינים ולבחור במקבלי המענקים רשאים הדיקנים והרקטור לשקול גם שיקולים חוץ-אקדמיים כגון, פעילות או התנהגות שיש בה משום תרומה לאוניברסיטה מכאן או עבירות פליליות או משמעתיות מכאן (ראו גם 16.1.1.1 ו- 16.3.6).
 • רשימות הנבחרים לרשימות הדיקן יפורסמו בחודש השני של שנת הלימודים . תלמידים הסבורים כי הם זכאים להיכלל ברשימה ואינם מופיעים בה, יפנו בכתב למזכירות הפקולטה. משך הזמן המוקצב לערעורים יפורסם יחד עם הרשימה ויהיה במשך שבועיים מיום פרסומה.
 • רשימות התלמידים שנכללו ברשימת הדיקן ו/או נמצאו זכאים למענק הצטיינות, יפורסמו על ידי הפקולטה. על התלמידים לעקוב אחר הפרסום. לאחר תקופת הערעורים וקביעה סופית של הזכאים להיכלל ברשימה המצטיינים, יקבלו אותם תלמידים הודעה מהפקולטה ותעודה חתומה בידי הדיקן. הערה בדבר הצטיינות זו תודפס באישור הלימודים והציונים של התלמידים.
 • שינוי השיוך הפקולטאי עלול לפגוע בסיכוייו של תלמיד מצטיין לקבל מענק.

 

16.1 תלמידים מצטיינים לתואר בוגר

מענקי הצטיינות יוענקו לתלמידי שנה א' לתואר בוגר על סמך נתוני הקבלה שלהם ובהתאם למפורט בהודעת הקבלה, במטרה לעודדם אכן ללמוד לקראת אותו תואר.

תלמיד מצטיין עשוי להיות זכאי להיכלל ברשימות הדיקן והרקטור שלוש פעמים על פי הישגיו בלימודים לתואר בוגר (אחרי שנה א', ב' ו- ג' בתכנית תלת-שנתית; ארבע פעמים אם תכניתו ארבע-שנתית). כמו כן, תלמיד מצטיין עשוי לזכות במענקי רקטור או דיקן.

16.1.1 רשימת הדיקן לתואר בוגר
ברשימת הדיקן לתואר בוגר יכללו תלמידי השנים ב' ו- ג' ובוגרים (לאחר סיום לימודיהם) ששיעורם לא יעלה על 10% מתלמידי התואר הבוגר בשנה ההיא וממוצע ציוניהם במועד הקובע אינו נופל מ- 85, בהתאם לכללים הבאים:

 • א. למדו תכנית לימודים מלאה.
  • לפי הנדרש לתואר (ללא קורסים עודפים או מאוחסנים) תכנית לימודים מלאה בפקולטות ובתי הספר העיוניים (מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, מינהל עסקים, עבודה סוציאלית וחינוך) כוללת לפחות 36 נ"ז.
  • תכנית לימודים מלאה בפקולטות ובתי הספר הניסויים (מדעי הטבע, חקלאות, רפואה, מדעי הרפואה, רפואת שיניים, רוקחות, ריפוי בעיסוק, סיעוד, הנדסה ומדעי המחשב) כוללת לפחות 45 נ"ז.
  • תכנית לימודים מלאה לתואר בוגר במסלול דו-חוגי כשאחד מהחוגים מפקולטה עיונית והאחר מפקולטה ניסויית, כוללת לפחות 40 נ"ז.
 • ב. בממוצע הציונים למדרג יכללו כל ציוני השנה הקודמת, לרבות ציונים בקורסים המוגדרים כ"מאוחסנים" ובקורסים המוגדרים כ"עודפים".
 • ג. הציונים הבאים לא יובאו בחשבון בממוצע למדרג: ציונים שייקלטו לאחר המועד הקובע; ציונים מילוליים כמו, "פטור", "זיכוי", "עבר" וכיו"ב; וכן ציונים בקורסי שפות לפטור.
 • ד. תלמידים שקיבלו בשנה קודמת ציון הנמוך מ- 65 או שאין להם "פטור" מלימודי אנגלית לא יהיו זכאים להיכלל ברשימת דיקן.

16.1.1.1 בבואו להרכיב את הרשימה, עשוי הדיקן לשקול מתן ייצוג לתלמידים על פי תכניות, תחומי ומסלולי הלימוד השונים ועוד.

16.1.1.2 מקומו של תלמיד הלומד במקביל לשני תארים בשתי פקולטות ייקבע ברשימת הדיקן של כל אחת מהן בנפרד, על פי לימודיו באותה פקולטה.

16.1.1.3 תלמידים שהשלימו את לימודיהם לתואר כנדרש ועשויים להיות זכאים להיכלל ברשימת הדיקן על סמך לימודיהם בשנה האחרונה לתואר, אך אינם עומדים במכסת הנקודות המינימאלית, יפנו בבקשה בכתב אל הפקולטה בתקופת הערעורים כמצוין לעיל.
16.1.2 מענקי הדיקן לתואר בוגר מענקי הצטיינות יוענקו על ידי הדיקנים לתלמידים נבחרים מתוך רשימות הדיקן, על פי שיקול דעתם של הדיקנים ותוך מתן ייצוג הולם לחוגים השונים.
16.1.2.1 מענק הדיקן לתואר בוגר יינתן כמלגת שכר לימוד לשנה הנוכחית בגובה מחצית שכר הלימוד האישי של התלמיד, אך לא יותר מ-50% משכר הלימוד השנתי.

16.1.2.2 הפקולטה תשלח מכתבים אישיים לתלמידים הזכאים ותפרסם את רשימת הזכאים, אופן חלוקת המענק ומועד חלוקת המענק. על התלמידים לעקוב אחר הפרסום.
16.1.3. רשימת הרקטור לתואר בוגר ברשימת הרקטור לתואר בוגר יכללו התלמידים המצטיינים ביותר של האוניברסיטה, ולפי שיקול דעת הרקטור. ככלל, תלמידים אלה ייבחרו מבין המצטיינים שברשימות הדיקן. תלמידים שיופיעו ברשימת הרקטור, יקבלו מכתב אישי מהרקטור והערה בדבר הצטיינותם זו תודפס באישור לימודיהם וציוניהם. במקרה זה לא תופיע הערה בנוגע הופעתם ברשימת הדיקן.
16.1.4 מענקי הרקטור לתואר בוגר מענק הרקטור לתואר בוגר יינתן לכל התלמידים המופיעים ברשימת הרקטור ויכלול מלגת שכר לימוד לשנה הנוכחית בגובה שכר הלימוד האישי של התלמיד, אך לא יותר מ- 100% שכר לימוד שנתי. בנוסף, עשוי המענק לכלול פרס כספי.

 

16.2 תלמידים מצטיינים לתואר מוסמך

תלמיד מצטיין עשוי להיות זכאי להיכלל ברשימות הדיקן והרקטור על פי הישגיו במהלך הלימודים לתואר מוסמך (אחרי שנה א' ואחרי שנה ב').

16.2.1 רשימות הדיקן לתואר מוסמך

ברשימת הדיקן ייכללו תלמידים או מוסמכים ששיעורם בשנה הקודמת לא יעלה על 10% מתלמידי התואר בשנה ההיא על פי הכללים הבאים:

 • 1. למדו באותה שנה לפחות 40% מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (27% בתוכנית תלת-שנתית).
 • 2. ממוצע ציוניהם בשנה ההיא אינו נופל מ-85.
 • 3. בממוצע הציונים למדרג יכללו כל ציוני השנה הקודמת, לרבות ציונים בלימודי עזר, בלימודי השלמה ובלימודים עודפים (אך ראו סעיפים 16.1.1 ג').

16.2.2 מענקי הדיקן לתואר מוסמך
16.2.2.1 מענקי הצטיינות לתלמידי שנה א' לתואר מוסמך יוענקו על סמך נתוני הקבלה שלהם במטרה לעודדם ללמוד לקראת אותו תואר ולהשתלב בעבודה אקדמית. המענק יוענק לאחוז מסוים מבין תלמידי שנה א' לתואר זה בכל פקולטה שציון הגמר שלהם לתואר בוגר אינו נופל מ- 90.
16.2.2.2 המענק יוענק ללומדים במסלול המחקרי או ללומדים בתכנית שהמעבר למסלול המחקרי בה מתאפשר רק לקראת השנה השנייה.
16.2.2.3 הפקולטה רשאית להעניק חלק ממענקי ההצטיינות למוסמך לתלמידים המתחילים את לימודיהם לתואר זה בסמסטר ב'.
16.2.2.4 מענק הצטיינות לתלמיד שנה ב' לתואר מוסמך יוענק לאחוז מסוים מבין תלמידי שנה ב' לתואר זה בכל פקולטה על סמך ממוצע ציוניו בכל הקורסים שלמד בשנה הקודמת למעט קורסים מופשרים וקורסי שפה (עברית ואנגלית) לפטור.
16.2.2.5 מענק הדיקן לתואר מוסמך יינתן כמלגת מחיה לשנה ופטור משכר לימוד אישי אך לא יותר מ-100% שכר לימוד שנתי.

16.2.3 רשימות הרקטור לתואר מוסמך
ברשימת הרקטור לתואר מוסמך יכללו התלמידים המצטיינים ביותר של האוניברסיטה, לפי שיקול הרקטור. בדרך כלל ייבחרו תלמידים אלה מבין המצטיינים הכלולים ברשימות הדיקן.
תלמידים שיופיעו ברשימות הרקטור יקבלו מכתב אישי מהרקטור והערה בדבר הצטיינות זו תודפס באישור לימודיהם וציוניהם. במקרה זה לא תופיע הערה בנוגע הופעתם ברשימת הדיקן.

16.2.4 פרס רקטור לתואר מוסמך
הרקטור יעניק פרס כספי לתלמידים נבחרים מבין הנכללים ברשימת הרקטור, בנוסף למענקי הדיקן כאמור בסעיף 16.2.2.

 

16.3 נהלים כלליים למענקים

16.3.1 ככלל, קבלת מענק הצטיינות או פרס רקטור מחייבת את התלמיד ללמוד ולהיבחן במהלך שנת הלימודים הנוכחית בתכנית מלאה (כפי שזו מוגדרת בסעיפים 16.1.1א' ו- 16.2.1א').
16.3.2. תלמיד עשוי לקבל מענק דיקן שלוש פעמים בלימודי הבוגר (לקראת שנה א', ב' ו- ג' בתכנית תלת-שנתית; ארבע פעמים בתכנית ארבע שנתית) ופעמיים בלימודי המוסמך (לקראת שנה א' ושנה ב'). פרס הרקטור למוסמך יוענק לתלמיד רק פעם אחת.

16.3.3. תלמיד לא יוכל לקבל מענק הצטיינות או פרס רקטור לאחר תום שנת הלימודים האחרונה לפי שנות התקן לתואר.
16.3.4 תלמיד, הזכאי על סמך הישגיו באותו התואר ובאותה פקולטה ליותר ממענק אחד, יקבל רק מענק אחד (הגבוה מבין אלו להם הוא זכאי).
16.3.5 תלמיד הזכאי למענק הצטיינות או פרס הרקטור, יסדיר את כל חובותיו במדור לחשבונות סטודנטים באופן בלתי תלוי במועד קבלת המענק/הפרס.
16.3.6 בבואם לבחור במקבלי המענקים, מבין התלמידים המצטיינים ביותר, רשאים הדיקנים והרקטור לשקול גם את המצב הכלכלי של התלמידים.
16.3.7 היקף המענקים מותנה במשאבי האוניברסיטה לאותה שנה.