זכאות לתואר

14.1 תנאי זכאות

תלמיד זכאי לתואר, בתנאי שקיים את כל התחייבויותיו האקדמיות והכספיות כמפורט להלן:

  • א. השלים את לימודיו על פי דרישות הפקולטה והחוגים, הן מבחינת היקף הקורסים ודרישות הקורסים והן מבחינת ציון המעבר בקורס, כפי שקבעה הפקולטה.
  • ב . קיבל ציון מעבר כפי שקבעה הפקולטה (ולא פחות מ-60), בכל אחד מהקורסים הנכללים בממוצע ציוניו.
  • ג. השיג לפחות ממוצע ציונים סופי כפי שנקבע בפקולטה ולא פחות מ- 65.

 

14.2 חישוב ציון הגמר

לתואר – תלמיד הסבור שהוא זכאי לתואר יגיש למזכירות (החוג/הפקולטה/ביה"ס) בקשה לסגור את תוארו. בבקשה זו יציין את מסלול הלימודים שבו הוא מבקש לקבל תואר, יזהה את הלימודים העודפים שלו (ראו סעיף 6.3), ויאשר את הדרך אשר בה יירשם שמו באישור. לבקשה יצרף צילום תעודת זהות ואישור מהספריה שאינו חייב ספרים. הבקשה תוגש תוך 5 שנים מהשנה בה התחיל את לימודיו לבוגר (תוך 4 שנים מהשנה בה התחיל את לימודיו למוסמך). המזכירות תבדוק את הדברים, תחשב את ציון הגמר, ותמסור לתלמיד אישור זכאות לתואר המציין את שם התואר, את ציון הגמר לתואר, את ציון הגמר החוגי, ואת מועד הזכאות.

14.2.1 ציוני גמר לתואר בוגר

14.2.1.1 ציון הגמר לתואר בוגר ייקבע על סמך הציונים (למעט המוגדרים בסעיף 9.2) של כל הקורסים הנדרשים על פי תכנית הלימודים לתואר בפקולטה שבה למד – ורק על פיהם, וללא התייחסות לשיוך החוגי של הקורסים. ציון הגמר לתואר בוגר יחושב כממוצע משוקלל של הציונים הסופיים בקורסים לעיל, כדלקמן:

  • א. הציון הסופי בקורס יוכפל במספר נקודות הזכות של הקורס.
  • ב. סכום המכפלות יחולק בסכום הנקודות.

14.2.1.2 ציון גמר חוגי ייקבע באותו אופן על פי כל הקורסים הנדרשים בתכנית הלימודים החוגית ורק על פיהם (למעט המוגדרים בסעיף 9.2).
גם במסלול דו-חוגי ייקבעו כאמור לעיל הציון החוגי בכל אחד מהחוגים.
קורסים הדרושים לתואר ולא לחוג ייכללו בחישוב הציון הסופי לתואר ולא בחישוב הציון הסופי לחוג/ים.
14.2.1.3 הכללים חלים על כל התלמידים החל מטקס חלוקת התעודות תשס"ט.

14.2.2 ציוני הגמר לתואר מוסמך ייקבעו על בסיס המרכיבים הבאים:

  • מסלול מחקרי: עבודת גמר מחקרית, ממוצע ציוני הקורסים ובחינת גמר. הכללת בחינת הגמר והמשקל היחסי של כל אחד מהמרכיבים בציון הכולל נתונים לשיקול דעת הפקולטה.
  • מסלול לא מחקרי: ממוצע ציוני הקורסים. הכללת עבודת גמר לא מחקרית, עבודה סמינריונית ובחינת גמר ומשקלם היחסי בציון הכולל נתונים לשיקול דעת הפקולטה.
  • ציון גמר: לתואר מוסמך איננו מחושב עבור המסיימים תואר מוסמך במסגרת המסלול הישיר לתואר דוקטור. לפיכך, הם אינם נכללים במדרג המסיימים ואין נקבעת לגביהם רמת סיום (סעיף 14.5).

 

14.3 מועד זכאות

ככלל, תאריך הזכאות לתואר ייקבע לפי מתן הציון האחרון לתואר. בכל מקרה לא יהיה זה יותר משבועיים לאחר מועד הבחינה האחרונה או חודשיים מיום הגשת העבודה הסמינריונית האחרונה,למעט מקרים בהם הוגש ערעור.
14.3.1 תלמיד שיגיש בקשה לסגור תואר לאחר תום שנה מסיום חובותיו, בקשתו תיבדק כבקשה לחידוש לימודים כמפורט בפרק 12. החליטה הפקולטה לסגור תואר לתלמיד הנ"ל מבלי לחייבו בהשלמות כלשהן, תאריך הזכאות לתואר יהיה מועד הגשת הבקשה לסגירת התואר. התלמיד יקבל את תעודתו יחד עם מחזור המסיימים השוטף ובהתאם לכללי מחזור זה.

 

14.4 סופיות ציוני

גמר ותעודות . לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר, לא תהיה לתלמיד אפשרות לתקן את ציון הגמר ו/או לשנות את אישור הזכאות ו/או את תעודת התואר. תעודת התואר תימסר לתלמיד בטקס חלוקת תעודות התואר המתקיים בפקולטה פעם בשנה.


14.4.1 על תלמיד שירצה לתקן ציונים בודדים לקבל את הסכמת הפקולטה, והוא יקבל אישור נפרד על כך.
14.4.2 תלמיד שלמד קורסים לאחר שסגר תואר – בין קורסים שלמד במסגרת התואר ובהסכמת הפקולטה חזר עליהם לאחר שסגר תואר ובין קורסים אחרים - יוכל לקבל אישור נפרד על ציוניו בקורסים אלה. לימוד הקורסים כנ"ל יתקיים שלא במסגרת התואר.
14.4.3 בעל תעודת תואר מהאוניברסיטה העברית ששמו השתנה רשאי לקבל ( תמורת תשלום ולאחר הצגת אישור רשמי על שינוי השם ) תעודה חדשה על פי שמו החדש במקום תעודת התואר הנושאת את שמו הקודם. המבקש תעודה חדשה בנסיבות אלו יגיש בקשה בכתב אל הפקולטה שהעניקה לו את התעודה הקודמת. התעודה החדשה תהיה במתכונת המקובלת במועד הפקתה ותיחתם על ידי בעלי התפקידים בהווה. על גבי התעודה החדשה יצוין שהיא מחליפה תעודה קודמת, שהוענקה בשנת ( שנה עברית ) / ( שנה לועזית ).

 

14.5 הגדרה מילולית

של ציון הגמר לתואר בתעודה ("בוגר" ו"מוסמך"): החל מטקס חלוקת התעודות בתשנ"ה, נקבעת רמת הסיום לפי מקומו היחסי של התלמיד בין המסיימים בפקולטה באותה שנה (בתנאי שהציון לא יהיה נמוך מסף שנקבע לכל רמה), כמפורט להלן:

רמת סיום אחוזים סף ציון מינימלי
בוגר מוסמך בוגר מוסמך

בהצטיינות יתרה

2% עליונים

3% עליונים

90

92

בהצטיינות

18% הבאים

22% הבאים

85

85

תאריך הזכאות לתואר ייקבע לפי מתן הציון האחרון לתואר. בכל מקרה לא יהיה זה יותר משבועיים לאחר מועד הבחינה האחרונה או חודשיים מיום הגשת העבודה הסמינריונית האחרונה.

 

14.6 דיפלומה

כל תלמיד אשר סיים את לימודיו וסגר את התואר יקבל דיפלומה.
14.6.1 הדיפלומה תכלול בין היתר את שם הפקולטה/פקולטות, תואר, סוג תואר והחוג בהם התלמיד מקבל את התואר.  
14.6.2 על הדיפלומה יהיה חתום דיקן הפקולטה בה למד התלמיד. תלמיד שלמד במסגרת דו חוגית- דו פקולטאית יקבל דיפלומה חתומה על ידי דיקני שתי הפקולטות.
14.6.3 תלמידי תעודת הוראה יקבלו דיפלומה אשר מציינת את תחום ההוראה שלמדו

 

14.7 טקס חלוקת תעודות

תעודת הגמר תוענק לתלמיד הזכאי לתואר בטקס המתקיים פעם בשנה, ביום הסטודנט. בקשה לבדיקת זכאות תתקבל עד 6 שבועות לפני הטקס. בקשה שתימסר בין תאריך זה לבין תאריך הטקס תטופל לאחר הטקס. על מועד הטקס תישלח לתלמיד הזכאי לתואר הודעה אישית (אם לא קבלת את ההודעה עד 30.4 בשנה בה מתקיים הטקס, עליך להתקשר עם המזכירות טל' 08-9489507). הטקס מתקיים בכל שנה ביום הסטודנט. התעודה מוענקת לתלמיד הזכאי בטקס של השנה שלאחר שנת סיום לימודיו. בטקס יקבל התלמיד תעודת גמר עם העתק, ו"אישור לימודים וציונים" בעברית