קורסים

6.1 קורסים

6.1.1 ככלל, מתקיימים הקורסים לפי הפירוט בשנתון הפקולטה ובאתר האינטרנט האוניברסיטאי. שינויים מתפרסמים על גבי לוחות המודעות ובאתר השנתון באינטרנט.

6.1.2 המורה יפרסם בשנתון את תכנית הקורס, את תיאורו ואת תוצרי הלמידה שלו. כמו כן יודיע המורה לתלמידים בכתב ולא יאוחר מהשבוע הראשון של הקורס, מהם חובותיהם בו ומהם מרכיבי הציון הסופי.

6.1.3 שפת ההוראה תהיה עברית, ואולם בקורסים מיוחדים או בנסיבות מיוחדות רשאית ועדת ההוראה לאשר סטייה מן הכלל הזה.


6.2 חובת השתתפות בקורסים:

השתתפות התלמידים בשיעורים, תרגילים, סמינריונים, הוראה במעבדה וכד' היא חובה. אי השתתפות סדירה בלימודים אלה, לרבות בשל חפיפת קורסים, עלולה לשלול מן התלמיד את זכותו לקבל ציון סופי בקורס.

6.2.1 חובת הנוכחות לא תיאכף כלפי תלמידים שנעדרו בתקופת שירות מילואים או בחגים שמועדם מופיע בלוח האקדמי, ובתנאי שיסדירו מראש את אופן מילוי חובותיהם האקדמיות (כנדרש בסעיף 6.1.4.4). כמו כן וככל שניתן, יש להימנע מקיום בחינות ובחנים בתאריכי אותם חגים.

6.2.2 תלמיד שהוכר כזכאי על פי סעיף 1.11.3 יוכל להיעדר מ- 30% מהשעורים (ההרצאות) בקורס לכל היותר. בן זוג של תלמיד שהוכר כזכאי על פי אותו סעיף יוכל להיעדר מהשיעורים (ההרצאות) למשך השבוע שלאחר האירוע המזכה.

6.2.3 תלמיד אשר נעדר מקורס, מסיבות של מילואים, מחלה, אירוע מזכה על פי סעיף 1.12.3 או חג יהיה חייב להשלים את החומר שהחסיר.

6.2.4 תלמיד שצפוי להיעדר מהלימודים יפנה בכתב ובצירוף מסמכים תומכים, חודש לפני האירוע הצפוי, למורה הקורס ולמזכירות החוג על מנת לידע אותם על החיסור הצפוי ולוודא שהחיסור הצפוי מוצדק. היה ותאושר ההיעדרות, יקבע המורה את אופן השלמתם של תרגילים, מעבדות, סמינריונים, סדנות וכו' ויקבע מועדים חלופיים לבחנים ומשימות שיתקיימו תקופת ההיעדרות.

6.2.5 תלמיד שנעדר מקורס מסיבה בלתי צפויה יפנה בכתב, מיד עם חזרתו ללימודים, למורה הקורס ולמזכירות החוג על מנת להסביר את סיבת ההיעדרות (בצירוף מסמכים תומכים). אם תאושר ההיעדרות, יקבע המורה את אופן השלמתם של תרגילים, מעבדות, סמינריונים, סדנות וכו' ויקבע מועדים חלופיים לבחנים ומשימות שהתקיימו בתקופת ההיעדרות.

6.2.6 על פי העניין, יוכל המורה לאפשר לתלמיד להשלים מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים, הכשרות מעשיות וכדומה, לפטור אותו מהם, או לאפשר את השלמתם במועד אחר, לרבות בפעם הבאה בה יינתן הקורס.

6.2.7 בקורסים מסוימים - בעיקר באלה השייכים לתחומים של מדעי בעלי-חיים, מדעי המזון, ותזונה קלינית - תידרש השתתפות בניסויים בבעלי-חיים כחלק בלתי-נפרד של הלימודים.

 

6.3 מכסת הקורסים

6.3.1 מכסה מינימאלית: הפקולטות יקבעו את המכסה המינימאלית של לימודי החובה והרשות לכל תואר ובכל חוג ובכל שנת לימוד. במכסה זו ייכללו גם קורסים שהוגדרו בשנתון כ"לימודי השלמה" (ובכלל זה לימודי הכנה בעברית והקורס "קריאה והבנה של טקסטים מדעיים באנגלית

6.3.2 מכסה מרבית: בחלק מהפקולטות קיימת מכסה מרבית של קורסים שתלמיד רשאי לכלול בתכנית הלימודים שלו.

 

6.4 קורסים עודפים

קורסים עודפים הם קורסים הנלמדים מעבר לדרישות התואר.

6.4.1 תלמיד רשאי להיבחן בכל הקורסים שאושרו לו בתכנית לימודיו, וציוניו יירשמו בתדפיס הלימודים.

6.4.2 הציון הסופי לתואר ייקבע על סמך כל הקורסים הדרושים לתואר, כפי שנקבע בתכנית הלימודים של החוג והפקולטה, ורק על סמך קורסים אלו. כל קורס הנלמד מעבר לדרישות הלימוד לתואר יוגדר כקורס "עודף".

6.4.2.1 תלמיד שלמד ונבחן בקורסי בחירה מעבר לדרישות התואר ולמכסה הדרושה למילוי חובותיו, רשאי לבחור, כחלק מהליך סגירת התואר, אילו מבין קורסי הבחירה יוגדרו כקורסים "עודפים".
6.4.2.2 הנוהל יחול על כל מקבלי תואר מטקס תשס"ח ואילך.

6.4.3 לאחר שהחליט, יפנה התלמיד בכתב למזכירות לענייני הוראה ויציין אלו מהקורסים הוא מבקש להגדיר כקורסים "עודפים".

6.4.4 קורסים אלו יוצגו באישור הלימודים בנפרד וציוניהם לא ייכללו בממוצע לתואר.

6.4.5 לאחר קבלת זכאות לתואר, אין לשנות את רשימת הקורסים העודפים.

 

6.5 קורסים מאוחסנים

במהלך הלימודים לתואר בוגר, רשאי תלמיד לבקש ללמוד קורסים לתואר מוסמך או ללימודי תעודה. בעת ההרשמה לקורסים אלו יוכל התלמיד לקבוע אם קורסים אלה יוגדרו כ"מאוחסנים" ואז ציוניהם לא ייכללו בחישוב מדרג המצטיינים ובממוצע הציונים לתואר בוגר. אם יתקבל אישור מהפקולטה,יכול התלמיד לכלול את הקורסים המאוחסנים בלימודי המוסמך או התעודה, ואז יכללו ציוניו בקורסים אלו בממוצע הציונים לאותו התואר.

6.5.1 תלמיד לתואר בוגר יוכל להורות על הכללת קורסים מאוחסנים בעת הבקשה לסגירת התואר (ראה סעיף 14.2) במקרה זה ייכללו ציוניו בקורסים אלו במדרג, אלא אם סגר את התואר לאחר התאריך הקובע לחישוב המדרג.

6.5.2 קורסים מאוחסנים אותם לא הכליל תלמיד המוסמך בתוכנית הלימודים בפתיחת שנת הלימודים הראשונה,יועברו אוטומטית לעודפים והוא לא יוכל לכלול אותם בתוכנית הלימודים בעתיד. בין אם הכליל התלמיד את הקורסים המאוחסנים בתוכנית הלימודים ובין אם לאו,ציוניו בקורסים שאוחסנו ייכללו בחישוב הממוצע למדרג המצטיינים בשנה הראשונה למוסמך.

6.5.3 למען הסר ספק, לא ניתן לכלול קורס בתוכנית הלימודים לקראת יותר מתואר אחד.
6.5.4 הקורסים המיועדים לאחסון יירשמו במקום מיוחד במערכת הממוחשבת.

6.5.5 בתכנית לימודי ה"מוסמך" תלמיד רשאי לכלול עד 10 נ"ז (אך לא יותר מ-3 קורסים) מתוך רשימת הקורסים המאוחסנים שבחובותיהם עמד. (תלמיד אשר ממוצע ציוניו בסוף שנה ב' ללימודי הבוגר שלו 85 לפחות,רשאי לאחסן קורסים בהיקף של עד 50% מהנדרש ללימודי ה"מוסמך"). וזאת בתנאים הבאים:
א. הקורסים ברמת "מוסמך"
ב. הקורסים הוגדרו "מאוחסנים" לפני שקיבל זכאות לתואר "בוגר".

6.5.6 תלמיד רשאי לבטל את האחסון ולצרף את הקורסים למסגרת לימודיו הקודמים, רק כל עוד הוא תלמיד באותה המסגרת. ביטול האחסון ימנע סופית את הכללתם של קורסים אלה במסגרת המוסמך.

6.5.7 הפשרת קורסים מאוחסנים: כשהתלמיד מתקבל למוסמך עליו לבקש להפשיר את הקורסים המאוחסנים בשנה א' שלו, וזאת בתנאי שו' הלימודים של החוג אישרה את הכללתם בתוכנית הלימודים. ההפשרה כרוכה בחיוב נוסף של שכ"ל.

 

6.6 קורסים מוגבלי משתתפים

קורסים שבהם היכולת לקלוט תלמידים מוגבלת והוגדרו מראש ככאלה בשנתון.

 

6.7 קורסים חופפים וקורסים חליפים

6.7.1 קורסים חופפים הם קורסים הקרובים זה לזה בתוכנם במידה כזו שתלמיד אינו יכול לקבל עבורם נקודות זכות מצטברות. על תלמידים השוקלים ללמוד בקורס הדומה בתוכנו לקורס אחר שלמדו בו או שעתידים ללמוד בו, לבדוק מראש אם הם חופפים.

6.7.2 קורסים חליפים הם קורסים שתפקידם בתוכנית הלימודים זהה באופן כזה שתלמיד אינו חייב ללמוד את כל הקורסים המוגדרים כחליפיים זה לזה. במקרה שקורסים חליפים אינם חופפים, ניתן לקבל עבורם נקודות זכות מצטברות.

 

6.8 משקל קורס

לכל קורס ניתן משקל המתבטא בנקודות זכות (נ"ז). משקל הקורס זהה לכל התלמידים בקורס, ללא קשר לשנת הלימודים או לחוג שהתלמיד שייך אליו.

 

6.9 סוגי פעילויות ההוראה

ההוראה באוניברסיטה שמזכה את התלמידים בנ"ז נעשית באחת מהמתכונות הבאות או בשילובים של כמה מהן: "שיעור"- הרצאות פרונטליות; "תרגיל"- תרגול פרונטלי בקבוצות קטנות;"סמינר"- הרצאות פרונטליות של חוקרים ו/או תלמידים. בד"כ נדרשת הגשת עבודה; "מעבדה"- היכרות והתנסות בעבודה עם חומרים,תהליכים, וכו'; "סיור"- פעילות הוראה מחוץ לכיתה; "הדרכה" פרטנית של תלמידים במחקר או הוראה פרטנית; "סדנא"-הדרכה או תרגול מעשי בקבוצות קטנות; "שיעור קליני"-קורס בנושאים קליניים-מעשיים; "קורס מקוון"- על פי מודל הכיתה ההפוכה (שילוב של שיעורים מקוונים ושיעורים,תרגילים, ו/או דיונים בכיתה) או שהקורס כולו עשוי הרצאות מקוונות; "לימוד עצמי"-מטלת לימודים הנעשית באופן עצמאי; ו"מכינה"- הרצאות פרונטליות בנושאיי רקע או יסוד (חלק מקורסים אלה אינם מזכים בנ"ז).

 

6.10 נקודות זכות

הקצאת נ"ז נעשית לפי היקף השעות של הקורס, כפי שפורסם בשנתון.

6.10.1 כל שעה שבועית סמסטריאלית, מזכה את התלמיד בנקודת זכות אחת. לקורס שהוגדר כמכינה, כסדנה או כהדרכה, רשאית הפקולטה להעניק חצי נ"ז לכל שעה סמסטריאלית.

6.10.2 קורסים שהוגדרו בשנתון כ"לימודי עזר" (ובכלל זה לימודי הכנה בעברית והקורס "קריאה והבנה של טקסטים מדעיים באנגלית"), אינם מעניקים נ"ז.

6.10.3 לקורס שאינו ניתן לספירה בשעות שבועיות (כגון סיור, מחנה לימוד), יוענקו נ"ז בהתאם להיקפו. (לכל "יום סיור" מוענקת חצי נ"ז).

6.10.4 למשימות המוטלות על תלמידים, עשוי להינתן משקל נוסף. נ"ז שיוקצו להן, יפורסמו בשנתונים. "משימה" היא עבודה עצמאית בהיקף רחב, מעבר לדרישות של קורס רגיל. משימה איננה כוללת הכנת תרגילים, הגשת דוחות, מעבדות, השתתפות פעילה בשיעורים ובסמינריונים וכיו”ב. אין אפשרות לקבל נ"ז ליותר ממשימה אחת לכל קורס.

6.10.5 פקולטה רשאית להחליט שעבודה סמינריונית היא חלק מהדרישות של הקורס המחייבות את כל המשתתפים, ואין בעבודה זו משום משימה המעניקה נ"ז נוספות.

6.10.6 עבודה סמינריונית כמקובל בפקולטות העיוניות, היא משימה שעליה מוענקות 4 נ"ז, נוסף על נ"ז של הקורס עצמו (לדוגמה: תלמיד שהשתתף בסמינר שהיקפו 2 שעות שבועיות במשך כל השנה, והשלים חובות הקורס יקבל 4 נ"ז, ואם הגיש גם עבודה סמינריונית, יקבל 8 נ"ז).

 

6.11 קורסי קיץ

כל כללי נה"ל יחולו גם על קורסי הקיץ
*קורסי הקיץ יירשמו בשנתון של אותה שנה אקדמית
*הרישום לקורסי הקיץ יתבצע דרך המדור ללימודי חוץ.
בנוסף, תינתן אפשרות להירשם לקורסי הקיץ  סמוך לפתיחת  הקורס.
ביטול הרישום לקורס יתאפשר בתקופת זמן מוגדרת. תקופה זו תוגדר באופן יחסי למשך הקורס.
*הציון בקורס הקיץ יעודכן בשנה השוטפת
*קורסי הקיץ יופיעו במדרג המצטיינים שיופק בחודש נובמבר בשנה העוקבת.
*חזרה על קורס הקיץ תחשב כמו חזרה על כל קורס אחר הנלמד במהלך השנה. לפיכך, היא תחייב רישום מחדש של הקורס בשנה העוקבת ותשלום מלא עבורו.

 

6.12 קורסים מפקולטאות אחרות

תלמיד רשאי לכלול בתוכנית לימודיו עד 3 "קורסים חיצוניים" (קורסים של פקולטה אחרת שאינם מתקיימים בפקולטה לחקלאות) בהיקף שלא יעלה על 10 נ"ז., בתנאי שקבל על-כך אישור בכתב מראש החוג שלו, ומסר אותו למזכירות, לפני שהתחיל השתתפותו בהם. קורסים אלה יהיו אז חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים שלו, וציוניהם ייכללו בממוצע.

 

6.13 מחנות וסיורים לימודיים

תכנית הלימודים של חוגים מסויימים כוללת מחנות וסיורים לימודיים. התלמידים יחוייבו בתשלום עבור השתתפותם במחנות ובסיורים הלימודיים עפ"י הנחיות ועדת מלץ והמתחייב מהן. התלמיד חייב למלא אחר הוראות הבטיחות ולסייע במידת יכולתו במילוי הדרישות השונות הקשורות בקבלת אישור יציאה לשדה, כגון נשיאת נשק ושמירה.