נוהלי ערעורים, פניות ותלונות

מסלולי הפניות בעניינים השונים מפורטים להלן.
ערעור או תלונה הנוגעים למספר תלמידים יוגשו במידת האפשר, במרוכז על ידי נציגים של הסטודנטים.
אין לדלג בפניות על פני דרגות סמכות ואין לפנות ליותר מגורם אחד בו זמנית או לגורם נוסף בטרם התקבלה תשובתו של הגורם אליו פנה התלמיד קודם לכן.

 

19.1 סטודנט רשאי לערער על ציון בבחינה, במטלה אקדמית או בקורס (ראה גם סעיפים 7.10 ו- 8.5)

19.1.1 הערעור יוגש למורה או לסמכות האקדמית אשר העניקה את הציון.
19.1.2 תלמיד רשאי לעיין בבחינה,בעבודה וכו' לפני הגשת הערעור.
19.1.3 הערעור ינומק ויוגש תוך 3 ימים מיום פרסום מחברת הבחינה.
19.1.4 תשובת המורה על הערעור הנה סופית למעט במקרים של חריגה מנהלי האוניברסיטה (פניה על פי סעיף 19.2 להלן) וטענות על אפליה, התנכלות או שיקולים פסולים או זרים במתן הציון (פניה על פי סעיף 19.4 להלן). עם זאת, ניתן להגיש ערעור לראש החוג בנוגע לתכנים לימודיים,ובתנאי שהוצגו נתונים,מקורות מהספרות,חומר לימוד וכו' התומכים בטענה על טעות שארעה בבדיקת שאלה בבחינה. ראש החוג יוכל להשיב בעצמו על הערעור או להיעזר בבר-סמכא נוסף.

 

19.2 תלונה על חריגה מנהלי הוראה ולימודים

19.2.1 התלונה תוגש בכתב לגורם שחרג לדעתו של התלמיד מהנהלים האוניברסיטאיים או הפקולטטיים (כגון, מורה, ראש חוג, מזכירות הוראה).
אם יראה לנכון, יוכל התלמיד להפנות את תלונתו ישירות לגורם האחראי על מושא התלונה.
19.2.2 תשובת הגורם ניתנת לערעור בפני בעל התפקיד או הרשות הממונה על הסמכות אליה פנה התלמיד וזאת בסדר הבא: ראש החוג, ועדת ההוראה, דיקן הפקולטה, יו"ר ועדת נה"ל.

 

19.3 ערעור על הפסקת לימודים

ערעור על הפסקת לימודים יוגש לועדת ההוראה של פקולטת האם של התלמיד.
החלטת הוועדה ניתנת לבחינה נוספת ע"י דיקן הפקולטה.

 

19.4 תלונה על רקע אישי

תלונות על יחס בלתי ראוי או פגיעה אישית, יוגשו לדיקן הפקולטה.

 

19.5 פניה בעניין התאמות אישיות

19.5.1 נהלי הפניה בנושא בחינות במועדים מיוחדים מפורטים בסעיף 7.4 בתקנון.
19.5.2 פניות להתאמות בנושאים של נגישות, השכלה נתמכת, ליקויי למידה, הריון ומילואים מוסדרים בנהלים נפרדים:
 

19.5.3 פניות להתאמות עקב מצבים אישיים (שאינם מנויים לעיל) יופנו לסמכות האחראית על הענקת התאמות שכאלה (המורה כשמדובר בדחיית מועד הגשת עבודה, ועדת הוראה כשמדובר בהארכת תקופת הלימודים וכו'). החלטת אותה סמכות ניתנת לבחינה נוספת ע"י דיקן הפקולטה או על ידי דיקן הסטודנטים.

 

19.6 תלונות לנציב לקבילות סטודנטים

לאחר מיצוי הליכי הטיפול ו/או הערעור המפורטים בסעיפים 19.2-5 לעיל, רשאי סטודנט לפנות בכפוף לנוהל, לנציב קבילות הסטודנטים.
http://academic-secretary.huji.ac.il/?cmd=regulations.638
ראה גם: http://studean.huji.ac.il/?cmd=acceptability.145

 

19.7 תלונות בעניין הטרדה מינית

בכל נושא של הטרדה מינית, לרבות קבלת ייעוץ להגשת תלונה יש לפנות ישירות לנציבה למניעת הטרדה מינית.http://studean.huji.ac.il/?cmd=acceptability.123

 

19.8 תלונות משמעת נגד חברי סגל אקדמי/מינהלי/סטודנטים

במקרים של חשד לעבירת משמעת ניתן לפנות:
19.8.1 למזכיר האקדמי (לגבי סגל אקדמי וסטודנטים):
http://academic-secretary.huji.ac.il/?cmd=contact
19.8.2 לסמנכ"ל משאבי אנוש (לגבי עובד מינהלי):http://hr.huji.ac.il/contact.php

 

19.9 תלונות למבקר האוניברסיטה

תלונות בעניין התנהלות לא תקינה של רשויות האוניברסיטה או עובדיה (שאינן מתייחסות לפגיעה אישית בתלמיד ושאינן מצויות בסמכות נציב הקבילות), ניתן להפנות למבקר האוניברסיטה.http://comptroller.huji.ac.il/contact.html