זיכויים אקדמיים

13.1 ההחלטה בדבר הכרה בלימודים מתחום אחר באוניברסיטה או מחוצה לה, היא בידי ועדת ההוראה של הפקולטה.

13.2 קורסים מתחום אחר באוניברסיטה העברית שהוכרו לצורך המשך לימודים, יחושבו במלוא משקלם וציוניהם ייכללו בממוצע הציונים לתואר או ידווחו כ"זיכוי", מבלי שייכללו בממוצע (לפי החלטת הפקולטה).

13.3 קורסים ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה שהוכרו לצורך המשך לימודים באוניברסיטה העברית, ידווחו כ"זיכוי" ללא ציון ולא ייכללו בממוצע הציונים לתואר.

 

13.4 זיכויים אקדמיים לתואר "בוגר"

13.4.1 תלמיד לתואר בוגר שלמד לימודים אקדמיים קודמים במוסד מוכר להשכלה גבוהה ולא קיבל תואר בעבור לימודיו אלה - יירשם כמקובל וקבלתו ללימודים תידון על ידי הפקולטה. הפקולטה רשאית להעניק לו זיכויים אקדמיים בגין לימודיו בשיעור שלא יעלה על 2/3 ממכסת הלימודים לבוגר באוניברסיטה העברית. הוא יקבל תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית רק אם סיים בה שנה ג', כולל עבודות סמינריוניות בתכניות הלימודים הדורשות עבודות כאלו והיקף לימודיו מהווה לפחות שליש מלימודי התואר.

13.4.2 תלמיד באוניברסיטה העברית הלומד במסלול דו-חוגי, רשאי לקבל זיכוי על לימודיו הקודמים בהיקף של חוג שלם ובלבד שלא קיבל תואר בעבור לימודים אלה. כלומר, באפשרותו ללמוד חוג אחד בלבד לתואר.

13.4.3 תלמיד האוניברסיטה העברית שרוצה להשלים לימודים לתואר בקורסים ספורים במוסד אקדמי אחר, יכול לעשות זאת בתיאום עם ועדת ההוראה של הפקולטה. הפקולטה תקבע את היקף הלימודים שיידרשו מהתלמיד באוניברסיטה העברית נוסף על לימודיו במוסד האחר.

13.4.4 תלמיד לתואר בוגר או בעל תואר בוגר שרוצה ללמוד לקראת תואר בוגר נוסף באותה פקולטה או בפקולטה אחרת, יכול לקבל זיכוי על לימודי התואר האחד בהיקף שלא יעלה על שליש מסה"כ המכסה לתואר הנוסף.

הערה: זיכויים עבור קורסים לתלמידי חוג 712 עלולים להיות כרוכים בדחיה של ההתמחות המעשית(סטאז') בשנה.

 

13.5 זיכויים אקדמיים לתואר "מוסמך"

13.5.1 תלמיד לתואר מוסמך שלמד לימודים אקדמיים קודמים במוסד מוכר להשכלה גבוהה ולא קיבל תואר בעבור לימודיו אלה – יירשם כמקובל וקבלתו ללימודים תידון על ידי הפקולטה. הפקולטה רשאית להעניק לו זיכויים אקדמיים בגין לימודיו הקודמים בשיעור שלא יעלה על מחצית ממכסת הלימודים למוסמך באוניברסיטה העברית. התנאי לקבלת תואר מוסמך מהאוניברסיטה העברית הוא רק אם סיים בה את עבודת הגמר ובחינת הגמר בתכניות הלימודים הדורשות עבודת גמר ו/או בחינת גמר והיקף לימודיו מהווה לפחות מחצית מלימודי התואר.

13.5.2 תלמיד הלומד לקראת שני תארי מוסמך, יורשה ללמוד בחפיפה עד שליש מתכנית הלימודים. בכל מקרה שתלמיד מקבל תואר על סמך השלמת לימודים של תואר קודם (למשל בעל תעודת ספרן המשלים לימודים לתואר מוסמך בספרנות), יש לציין על תעודת הגמר המאוחרת שהיא מבוססת על לימודי התואר הקודם.

13.5.3 תלמיד שלמד או לומד לתואר תעודה ולומד גם לתואר מוסמך, יכול לקבל זיכוי אקדמי שלא יעלה על שליש מתכנית הלימודים למוסמך, על סמך לימודיו לתעודה.

 

13.6 תנאים לקבלת זיכוים אקדמיים

13.6.1 הבקשה נמסרה למזכירות על-גבי הטופס המתאים עד תום השבוע השלישי מאז החל התלמיד את לימודיו בפקולטה לחקלאות

13.6.2 הקורסים נלמדו במוסד אקדמי מוכר ע"י האוניברסיטה העברית במהלך 5 השנים האחרונות.

13.6.3 ציון המעבר בכל קורס, שלגביו אתה מבקש זיכוי, הוא 70 לפחות.בקורסים, שבהם ציון המעבר הנדרש ע"י הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה גבוה יותר, יקבע ציון זה.

13.6.4 יוכל לבקש זיכוי גם: מי שלמד כימיה/מתמטיקה/פיזיקה במסגרת המכינה לתלמידי חו"ל שלהאוניברסיטה העברית, והשיג ציון 75 לפחות. הזיכוי יהיה ללא ציון, ובמיכסהשלא תעלה על זו של הקורס המקביל בפקולטה לחקלאות.

13.6.5 מי שלמד במסגרת המדור ללימודי חוץ של הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, בתנאי שחתם על הצהרה מתאימה במזכירות מל"ח טרם הצטרפותו לקורסים שבעבורם הוא מבקש זיכויים.

13.6.6 קורס מקביל -הוא קורס המקביל בתוכנו ובהיקפו לקורס של הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה - החלטה על כך היא בידי המורה. על מנתלקבל זיכוי ימסור התלמיד למורה הקורס טופס מתאים של המזכירות, מיסמך עםתקציר הקורס, ומסמך המאשר את השתתפותו והישגו בו. אם תוכן הקורס מקבילכולו לקורס של הפקולטה, יכול המורה להמליץ על זיכוי. אם תוכן הקורס מקבילרובו, יכול המורה להמליץ על זיכוי, או לדחות את המלצתו עד לאחר שהתלמידיוכיח ידיעה מספקת בחלק החסר. אם ימליץ על זיכוי, יעביר את ההמלצה עםהמסמכים הנלווים למזכירות. תלמיד המבקש זיכויים על 5 קורסים ויותר יפנה אתבקשתו עם המסמכים הנלווים לראש החוג.


13.6.7 קורס שאינו מקביל - אם הקורס אינו מקביל בתוכנו לקורס של הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, ימסור התלמיד לו' הלימודים של החוג -באמצעות ראש החוג - טופס מתאים של המזכירות, מסמך עם תקציר הקורס, ומסמךהמאשר השתתפותו והישגו בו. הועדה תשקול את הבקשה בהתאם להתאמתו של הקורסלתוכנית הלימודים הכוללת של התלמיד, בהתאם לרמתו ולהיקפו. אם תמליץ עלזיכוי, היא תעביר את ההמלצה עם המסמכים הנלווים למזכירות. אם הקורס הוא שלאוניברסיטה אחרת, תצוין מיכסת נ"ז המומלצת. היקף קורסים שאינם מקביליםיהיה 10 נ"ז לכל היותר.