מועד אחרון לסגירת תואר לפני קבלת תעודות גמר תשפ"ב

3 פברואר, 2022

"זכאות לתואר"

טקס הענקת התארים השנה נקבע ליום חמישי, י"א אייר תשפ"ב , 12.5.22

 

כדי להיכלל ברשימת מקבלי התארים, חייב התלמיד לסיים את כל חובותיו לתואר.

כל מי שעמד בכל חובותיו וטרם "סגר" תואר, עליו למלא טופס בקשה לבדיקת

זכאות לתואר לפי ההדרכה המצורפת בקובץ הנלווה, ולהגישו לא יאוחר מיום 10.3.2022

לא תתקבלנה בקשות לתשפ"ב לאחר תאריך זה.

בקשות לבדיקת זכאות לתואר לקראת טקס תשפ"ג,

תטופלנה אחרי 15.5.21.

המזכירות לענייני הוראה ותלמידים