תוכנית מלגות לתלמידי מוסמך ופטור משכ"ל תשפ"ג

19 יוני, 2022

 

מלגות

 

החל בשנת הלימודים תשפ"ג (אוקטובר, 2022) יחולו הקריטריונים הבאים הנוגעים לסטודנטים לתואר מוסמך מחקרי בפקולטה לחקלאות:

פטור משכר לימוד במוסמך במדעים הניסויים

כל תלמידי המוסמך במסלול המחקרי הרשומים בפקולטה לחקלאות, המקדישים את מלוא זמנם למחקר ומקבלים מלגת מחייה של 3,500 ש"ח לפחות לחודש במשך שנתיים, ואשר לא סרבו למשרת הוראה שהוצעה להם, יקבלו פטור משכר לימוד בהיקף של 200% שכר לימוד.
הפטור יינתן גם בגין קורסי מוסמך שנלמדים במהלך לימודי הבוגר ו"מאוחסנים" עד הקבלה לתכנית המוסמך. הפטור ממומן מתקציב האוניברסיטה/הפקולטה, מלבד פטור בגין משרות הוראה שימומן מתקציב ההוראה של היחידות האקדמיות.

להבהרה – הפטור הנ"ל ניתן לכל התלמידים במסלול המחקרי שאינם עובדים במקום עבודה אחר, ללא קשר לשיוך של המנחה וכולל תלמידים המבצעים מחקרם במנהל המחקר החקלאי כל עוד הם רשומים באחד מחוגי המוסמך של הפקולטה לחקלאות.

 

מלגות מוסמך לסטודנטים מצטיינים

  • המלגות מיועדות לתלמידים שיתקבלו לתכנית מוסמך מחקרי ויחלו ללמוד בסמסטר א' תשפ"ג. המלגאים יידרשו להקדיש את כל זמנם לעיסוק בלימודים ובמחקר ולסיים את חובותיהם לתואר עד 31.12.24 (בתום שנתיים מתחילת הלימודים).
  • זכאים להגיש בקשה, תלמידי בוגר בעלי ממוצע 85 ומעלה שיבחרו ללמוד לתואר שני באחד מהמסלולים המחקריים בפקולטה לחקלאות (לא כולל התוכנית בביוטכנולוגיה/ננוטכנולוגיה – למלגות אלו יש מכסת מלגות ייעודית).

לתכנית שתי אופציות:

  • תלמידים אשר לא יועסקו בהוראה (כמתרגלים) יקבלו מלגה חודשית בסך 6000 ₪ למשך שנתיים, בנוסף לפטור מלא מתשלום שכר לימוד (ראו סעיף 1).
  • סטודנטים שיעסקו בהוראה כמתרגלים, יקבלו בנוסף לשכר עבור ההוראה מלגה בגובה 5000 ₪ לחודש. באופן הזה, תלמידים/ות שיבחרו לתרגל ירוויחו סכום גבוה יותר מאלו שלא יתרגלו . סירוב למשרת תרגול ישלול את הזכאות למלגה. חשוב להדגיש כי התרגול מהווה חלק אינטגרלי מההכשרה של תלמידי המחקר בפקולטה.

עבור שני המסלולים, הזכאות למלגה מותנית בהתחייבות המנחה לשלם לתלמיד חצי ממלגת המחייה.

הזכאות להמשך המלגה בשנה השנייה מותנית באישור המנחה כי התלמיד השלים את חובות לימודיו בשנה הראשונה וכי הוא צפוי להשלים את לימודיו לתואר מוסמך מחקרי עד 31.12.24, בתום השנה השנייה ללימודים.

 

בשנת תשפ"ג (2022-2023) יתקבלו לתכנית עד 55 מלגאים מצטיינים.  הזוכים יבחרו ע"י ועדת המלגות של הפקולטה. חלוקת מלגות המצטיינים תיקח בחשבון את הצטיינות התלמיד בתואר הבוגר, את המוטיבציה והרקע הסוציואקונומי, את הגודל היחסי של כל יחידה בפקולטה, תוך התחשבות בעומס פעילות המחקר, ההנחיה וההוראה של המנחה. 

תינתן העדפה לתלמידים מקבוצות בעלות ייצוג נמוך באקדמיה ולנשים.

הגשת המועמדות תעשה במערכת המקוונת. תאריך הגשה אחרון 31.7.2022 

באם המכסה לא תמומש עד מועד זה תצא הפקולטה בקול קורא חדש להשלמת מכסת המלגאים.

המכתב מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

*תלמידי ביוטכנולוגיה הרשומים תחת הפקולטה לחקלאות ומעוניינים להגיש מועמדות לתכנית, יוכלו להירשם במסגרת הפקולטה לחקלאות באמצעות המערכת המקוונת, אנו נטפל מול החוג לביוטכנולוגיה.