מלגה ע"ש גרטי הופמן ז"ל למצטיינים בתחום מדעי הסביבה

אוגוסט 12, 2020

מלגה ע"ש גרטי הופמן ז"ל לסטודנטים מצטיינים בתחום מדעי הסביבה בחקלאות לשנה"ל תשפ"א

הקרן ע"ש גרטי הופמן, המנוהלת על ידי האוניברסיטה העברית וקרן קימת לישראל (קק"ל), מעניקה מלגות לסטודנטים מצטיינים המתחילים את לימודיהם  בשנת הלימודים תשפ"א בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה על שם רוברט ה. סמית.

הקרן תעניק 4 מלגות שכר לימוד לסטודנטים מצטיינים שילמדו בשנה א' לתואר בוגר בשנת הלימודים תשפ"א, בסכום שנתי של 6,000 ש"ח למלגה.

המלגה לבוגר הינה חד פעמית ואינה ניתנת להארכה.

המלגות יחולקו בטקס מרכזי שיערך על ידי קק"ל , הזמנה מסודרת תישלח לסטודנטים שיקבלו את המלגה. ההשתתפות בטקס היא תנאי לקבלת המלגה.

הגשת המועמדות תעשה במערכת המקוונת. תאריך הגשה אחרון 10.11.2020.  

הגשת מועמדות למלגת גרטי הופמן ז"ל בכתובת: http://scholarships.ekmd.huji.ac.il 

בברכה,
קרן דהרי
רכזת מלגות
kerendah@savion.huji.ac.il

הבהרות נוספות:

  • יובהר כי חל איסור מוחלט על עובדי קק"ל ו/או חברי דירקטוריון קק"ל ו/או חברי האסיפה הכללית של הקק"ל ו/או חברי הועד המנהל של הקרן ו/או חבר ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל, להגיש מועמדות לקבלת מענק ו/או מלגה כלשהי מהקרן. איסור זה יחול גם על קרוב מדרגה ראשונה וכן על תאגיד שבשליטתו של כל אחד מהמנויים לעיל.
  • אין בהגשת פנייה זו כדי להטיל חובה על הנהלת הקרן במתן מענה לכל פניה ופניה ולהנהלת הקרן שיקול דעת בלעדי לאשר ו/או לסרב לכל פניה וזאת משיקולים נוספים מהאמור ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.
  • הנהלת הקרן אינה מתחייבת לקבל איזה מבין הבקשות והיא שומרת על זכותה לקבוע את מספר הזוכים במלגה ו/או קריטריונים נוספים לעומדים בתנאי הסף וכן את המשקל שיינתן לכל קריטריון.
  • הנהלת הקרן תבחן את הבקשות שיוגשו ותכריע בבקשות אלה בין היתר בהתאם לתקציב העומד לרשותה, בהתאם לפעילויות שיש בהן לקידום מטרות הקרן ומכל נימוק אחר שתמצא לנכון ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.
  • לא תינתן מלגה לסטודנט המקבל מלגה מקק"ל ממקור אחר (כדוגמת מלגת אפלבי וכיוב') שאינה במסגרת פרסום זה.