תוכנית מלגות חדשה במקצועות ההנדסה בחקלאות

10 אוגוסט, 2021

תוכנית מלגות חדשה לתלמידי מוסמך ודוקטורט במקצועות ההנדסה בחקלאות

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

המכללה האקדמית ע"ש סמי שמעון

שנת תשפ"ב (2021 – 2022)

 

אנו שמחים להודיע על פתיחת מסלול מלגות חדש לתלמידי מחקר (מוסמך, MSc, או דוקטורט, PhD) אשר יתחילו את לימודיהם בסמסטר א' תשפ"ב  ויונחו במשותף ע"י חוקרים מהפקולטה לחקלאות וחוקרים ממכללת סמי שמעון.

 

תוכנית למסלול מוסמך

  תלמידי בוגר (ממוצע 85 ומעלה) שיבחרו ללמוד לתואר שני בכל אחד מהמסלולים המחקריים בפקולטה לחקלאות.

סכום המלגה: 6000 ₪ למשך שנתיים ופטור מלא משכ"ל.

הקבלה ללימודי מוסמך טעונה אישור ראש החוג בפקולטה ומותנית במציאת מנחים משני המוסדות. תנאי הקבלה הכללים מפורטים כאן: https://study.agri.huji.ac.il/master-info

 

 

תוכנית למסלול דוקטורט

תלמידי מוסמך שיבחרו ללמוד לתואר שלישי בכל אחד מהמסלולים המחקריים בפקולטה לחקלאות.

הקבלה ללימודי דוקטורט טעונה אישור ועדת הדוקטורט התחומית והרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה ומותנית במציאת מנחים משני המוסדות לעבודת דוקטורט.

תנאי הקבלה הכללים מפורטים כאן: http://www.research-students.huji.ac.il

 

מסמכים נדרשים להגשה:

אישור הרשמה לשנת תשפ"ב

תדפיס ציונים מתארים קודמים

קורות חיים

מכתב הזמנה משני החוקרים

מכתב אישי קצר של המועמד ובו נימוקים להיותו ראוי לקבל את המלגה
(רקע אישי, מוטיבציה לעסוק במחקר, כוונות לעתיד)

פסקה המתארת את תכנית המחקר

 

התחייבות הזוכים:

המלגאים מתחייבים להשקיע את כל זמנם במחקר (למעט עבודה כמתרגלים, במידה וידרשו לכך על ידי המחלקה/מכון) ולסיים את חובותיהם הלימודיים במשך הזמן המוקצב להשלמת עבודת המוסמך או הדוקטורט.  הגשת המועמדות תעשה במערכת המקוונת

http://scholarships.huji.ac.il

 

תאריך הגשה אחרון 1.9.2021   

הבהרות:

1. התואר שינתן במסגרת תכנית המלגות הינו תואר של האוניברסיטה העברית ומחייב הרשמה כמקובל.

2. רשאים להגיש מועמדות רק תלמידים המונחים ע"י חוקרים/ות משני המוסדות.

3. בחירת המלגאים תיעשה ע"י ועדת המלגות של הפקולטה בשיתוף נציגות ממכללת סמי שמעון.