בחינת-הגמר

בחינת-הגמר

א) בחינת-הגמר היא על נושאי עבודת-הגמר. הבחינה תשקף - מלבד התוכן העיוני והניסויי הקשור בעבודה במישרין - גם את הבנתו ואת בקיאותו של התלמיד בנושאים מדעיים כלליים, שיש להם זיקה לנושא העבודה.

ב) על התלמיד להיבחן בתוך 4 שנים מתחילת לימודי ה"מוסמך" (ראה גם הערה בסוף סעיף עבודת גמר). הבחינה היא בע"פ, ומותר לקיימה בצורת סמינר בנוכחות השופטים. כל מורה בחוג רשאי להיות נוכח בבחינה.

ג) השופטים בבחינת הגמר יהיו המדריך/ים והבוחנים ששפטו את עבודת הגמר, כמתואר ב- סעיף עבודת גמר תת סעיף קטן ח'. ראש החוג ישמש כיו"ר הבחינה והוא רשאי לתת ציון על הבחינה בעל-פה.

ד) בתום הבחינה יקבל יו"ר הבחינה מהשופטים, באופן חשאי, ציון על הבחינה בעל-פה. היו"ר ישקלל את הציונים כמתואר בסעיף עבודת גמר תת סעיף קטן י'. יו"ר הבחינה יערוך סיכום של השיפוט בנוכחות התלמיד והשופטים.

ה) ציון "מעולה" - 95 לפחות - בעבודה ו/או בבחינה, יינתן רק בהסכמת כל השופטים ויהיה מנומק. הציון שניתן על ידי כל אחד מהשופטים חייב להיות לפחות 95, אחרת יינתן הציון 94 לכל היותר.

ו) לאחר הבחינה יתקן התלמיד את עבודת הגמר שלו עפ"י הערות השופטים ובהתייעצות עם מדריכו, ויעלה את קובץ עבודת הגמר כ- PDF  לאתר הספרייה לפי הכתובת שיקבל אצל מזכירת החוג. התיקונים יבוצעו כך שהציון הסופי יועבר למזכירות עד 31.3 לכל היותר. חריגה מרצף זמנים זה תחייב את התלמיד בהרשמה ללימודים ובתשלום שכ"ל עבור "עבודת גמר".

ז) הציונים - בחתימת השופטים - יועברו ע"י ראש החוג למזכירות, בצירוף 2 העותקים המודפסים והעותק הדיגיטלי של עבודת הגמר המאושרת סופית. העותק הדיגיטלי יהיה מלווה ב"טופס הפקדה" מלא וחתום על-ידי התלמיד והמנחה. העותקים יועברו ע"י המזכירות לספריית הפקולטה ולבית-הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.