עבודת-גמר

עבודת-גמר (71100)

א) העבודה תודפס בשפה העברית על גבי ניר "A4" ברווח וחצי. יש להדפיס בשני צדי הדף, ולהקפיד ככל הניתן על שימוש במושגים בשפה העברית, לחילופין יש לכתוב את המושג בשפה האנגלית. כן יוכן תקציר מודפס שלה בשפה האנגלית, בהיקף של 3-2 עמודים. ניתן להגיש את העבודה בשפה האנגלית על פי רצון התלמיד ובהסכמת המנחה. במקרה כזה יודפס תקציר גם בשפה העברית. כדי להבטיח את האיכות הלשונית של העבודה, איכות הכתיבה תיבדק בקפדנות. עבודה שרמת הכתיבה גרועה, תוחזר והתלמיד לא יוכל להיבחן עליה עד שתתוקן. מומלץ לכן למסור את העבודות לעריכה לשונית לפני הגשתן. 

ב) סדר הכתיבה ועריכת העבודה יהיה כדלהלן:

עמוד 1: דף השער – על גבי כריכת העבודה עליך להדפיס בצד הקדמי בשפה העברית ובצד האחורי בשפה האנגלית לפי הדוגמה בסעיף הבא "דוגמת דף שער". 
עמוד 2: כמו בכריכה 
עמוד 3: "עבודה זו נעשתה בהדרכת..." לפי הדוגמא בסעיף הבא "דוגמת דף שער"
עמוד 4: דף תודות 
עמוד 5: תקציר של 2-3 עמודים בשפה העברית

תוכן עניינים 

רשימת קיצורים 
מבוא – רקע מדע, המוטיבציה למחקר, מטרות המחקר וההיפותזות שנבחנו.

חומרים ושיטות

יש לציין ברשימה את שמות החומרים ששימשו בעבודת הגמר ומאיזה חברות ניקנו (שם החברה, עיר, ארץ); יש לפרט את השיטות ולתת הסברים מפורטים כתובים כטקסט ולא בצורת "מתכונים"). יש לספק פירוט המכשור בו נעשה שימוש, כולל שם החברה ומיקומה. 

תוצאות - יש לתאר מגמות בתוצאות שהתקבלו, תוך הפנייה לאיורים (היכולים להיות בצורת גרפים, תמונות, תרשימים וכו') וטבלאות שילוו בכותרות מפורטות (מתחת לאיור ומעל לטבלה) יש להקפיד על כיתוב מדויק של כתוביות הצירים (בעברית או אנגלית). יש למספר (1, 2, 3...) את האיורים והטבלות על פי סדר ההפניה להם בגוף העבודה. 

דיון – ייכתב באופן רציף או יחולק לסעיפי משנה. 

רשימת ספרות – יש להיצמד לתבנית ציטוטים הכוללת את שמות כל המחברים, שנת הפרסום, כותרת המאמר, שם מלא של העיתון, מס' הכרך ומספר העמודים. יש לשמור על אחידות. רשימת המקורות תהיה לפי סדר א"ב של שם המשפחה של המחבר הראשון ומקורות בעברית יצוטטו בתחילת הרשימה. 

תקציר בשפה האנגלית – יהיה תרגום נאמן ככל האפשר של התקציר בעברית. 

דף שער באנגלית – זהה לזה שבעברית. הדפים באנגלית יסודרו כך שפניהם פונים לצד האחורי של העבודה.

ג) היקף העבודה לא יעלה על 60 עמודים (לא כולל נספחים של טבלאות מורחבות ונתונים גולמיים).

ד) את העבודה תמסור למדריך לעיון ובדיקה. על המדריך לאשר את העבודה (או להחזירה לתיקונים) בתוך חודש ימים מיום שקיבל אותה.

ה) לאחר שתקבל את אישור המנחה, תמסור 3 עותקים לפחות של העבודה לראש החוג (יש להגיש את העותקים בכריכה זמנית). ראש החוג ימנה בתוך שבוע 2-3 שופטים נוסף למדריך. על שופט אחד, לכל הפחות, להיות מחוץ למחלקה שבה נעשה המחקר (מומלץ לא לבחור שופט הקשור לקבוצת המחקר של המדריך). במידה שמנחה/י העבודה ממוסדות אחרים, לפחות שופט אחד חייב להיות מסגל הפקולטה. במידה שלא ימצא שופט כזה, ינמק זאת ראש החוג במכתב המופנה לועדת ההוראה.

ו) מייד לאחר שימנה את השופטים ידאג ראש החוג להפיץ את העבודות ביניהם יחד עם שאלון הערכה.

ז) כל שופט יעיין בעבודה, ימלא את שאלון ההערכה, ויעביר אותו באופן חשאי לראש החוג לפני הבחינה (לא תתקיים בחינה בע"פ ללא קבלת הציונים על העבודה). ציון עבודת הגמר ייקבע בין המדריך/ים (%50) לבין השופטים (%50) . במקרה של פער גבוה מ-10 נקודות בין הציון הממוצע של המדריכים לבין ציון אחד השופטים, יקבע הציון ע"י ממוצע בין כל אחד מהשופטים לבין ממוצע ציוני המדריכים. לגבי ציון "מעולה" - ראה סעיף בחינת גמר תת-סעיף ה'. הבחינה תתקיים תוך 30 יום ממועד הגשת העבודה.

ח) חיסיון - ניתן להגדיר עבודת-גמר כ"חסויה", ולגנזה באופן זמני ע"פ הכללים שלהלן:

1) היוזמה להגדרתה כ"חסויה" תהיה של המדריך, בעקבות פניה של הגוף המסחרי הממן את המחקר, ו/או משום שהתגלו בה ממצאים בעלי ערך בטחוני או מסחרי.

2) המדריך יפנה בקשה בעניין ליו"ר ו' ההוראה באמצעות המזכירות.

3) אם תאושר הבקשה, יוחתמו התלמיד, ראש החוג והשופטים על הצהרת סודיות.

4) התלמיד ימסור לראש החוג מספר עותקים של העבודה כמספר הבוחנים, והעותקים יוחזרו לו בתום הבחינה.

5) לאחר הבחינה יעביר התלמיד עותק אחד של העבודה הסופית לראש החוג, ושני עותקים למדריך.

6) ראש החוג יעביר למזכירות את העותק שקיבל עם ציון הבחינה למשמרת במזכירות.

7) החיסיון יוסר לכשהתלמיד או המדריך יודיע למזכירות על ביטולו. עם הסרתו יעביר המדריך את 2 העותקים שבידיו למזכירות כדי שיופצו כמקובל.

הערה: תלמיד החייב עבודת-גמר בלבד יירשם כמקובל ל"עבודת-גמר" – 71100. פטור מהנ"ל מי שמסר למזכירות אישור של ראש החוג על-כך שמסר לו את עבודת-הגמר מוכנה לשיפוט עד 31 בדצבמר . חריגה מרצף זמנים זה תחייב את התלמיד בהרשמה ללימודים ובתשלום שכ"ל עבור "עבודת גמר".