דרישות החוגים ותנאי מעבר

תוכנית הלימודים תבטא כיוון התמחות מוגדר ותיקבע על-ידי ועדת הלימודים החוגית. הינך חייב לעמוד בדרישות שלהלן על מנת להשלים לימודים לתואר במסלול זה:


1) תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' - תנאי להמשך לימודיך לתואר מוסמך הוא ממוצע של 70 בהיקף של 8 נ"ז לפחות (לא כולל קורסי השלמה) + תוכנית לימודים ותוכנית עבודת גמר מאושרת על-ידי המדריך וראש החוג.

2) לצבור 24 נ"ז (32 נ"ז בחוג 717) על פי תוכנית הלימודים שנקבעה לך, כולל סמינר אחד מהחוג (2 סמינרים בחוג 717).

3) להכין ולמסור עבודת-גמר .

4) לעמוד בבחינות בקורסים ובעבודת-הגמר (ציון המעבר בכל קורס הוא 60).