הנחיות להכנת תכנית עבודת גמר

הנחיות להכנת תכנית עבודת גמר

בעמוד הראשון יופיעו הנתונים הבאים:

בראש העמוד - "תכנית עבודת גמר המוגשת לאישור".

מתחת לכותרת הנ"ל יופיעו:

- תאריך הגשת התכנית
- שם התלמיד/ה (בעברית ובאנגלית)
- ת"ז
- חוג
- שם המדריך/ים
- שם העבודה (בעברית ובאנגלית)
- הצהרה על עריכת ניסויים בבע"ח (ראה סעיף ז')
- אישור התכנית: סעיף זה יכלול תאריך, חתימת התלמיד, חתימת המדריך וחתימת ראש החוג.

בעמודים הבאים תיערך תכנית-העבודה בהתאם לסעיפים הבאים:

א. שם העבודה
ב. הצגת הבעיה: סעיף זה יתאר בקיצור מהי הבעיה שהתלמיד מבקש לחקור בעבודה, בצורה מובנת ובהירה לאיש מקצוע, שאיננו קרוב לנושא, ומה ידוע על כך בספרות עד כה.
ג. השערות ומטרות העבודה: יש לפרט מהן השערות המחקר ומטרות העבודה.
ד. תוכנית ושלבי העבודה: יש לפרט בקצרה את השלבים ואת השיטות שבהם ינקוט התלמיד במהלך העבודה בצרוף לוח זמנים משוער.
ה. רשימת ספרות
ו. התלמיד יציין איזה חלק בעבודה נעשה על ידו.
ז. תלמיד העורך ניסויים בבני אדם ו/ או בבע"ח במסגרת עבודת המחקר בלבד, חייב להשתלם בנושא האתיקה של שימוש בחיות במעבדה, ולקבל הסמכה רשמית בנושא לפי חוק צער בע"ח.

את תוכנית העבודה יש להגיש בשפה העברית, מודפס באופן דו-צדדי, ב- 2 עותקים לאישור ראש החוג כשהיא חתומה ע"י המדריך.

התוכנית צריכה להגיע למזכירות לע"ה, לא יאוחר מתקופת הרישום לסמסטר השלישי ללימודיך.